یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه روش هایی برای کاهش اینرسی و بدترین متوسط طول دنباله در نمودار کنترلEWMA-۳
چکیده فارسی مقاله پیشرفت تکنولوژی امکان جمع آوری حجم زیادی از اطلاعات در مورد محصول با فرآیند را می دهد تا بتوان مشخصه مورد نظر فرایند با محصول را به صورت رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل بیان نمود. محققان به این رابطه پروفایل می گویند و به کنترل این مشخصه در اصطلاح پایش پروفایل گفته می شود. نمودارهای کنترل مختلفی برای پایش پروفایل شما ارائه شده است ولی به خواص اینرسی این نمودارها توجهی نشده است. با توجه به ضرورت در نظر گرفتن بدترین حالت در نمودارهای کنترل با حافظه برای پایش پروفایل های در این مقاله نمودار کنترل 3- E- MA که برای پایش پروفایل های خطی ساده در فاز دوم ارائه شده است، از نظر خواص اینرسی و معیار متوسط طول دنباله در بدترین حالت با استفاده از شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفته است. اتر پارامتر هموارسازی بر روی اینرسی بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش استرسی و متوسط طول دنباله در بدترین حالتارائه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اینرسی، پایش پروفایل متوسط طول دنباله، نمودار کنترل 3 -EWMIA فاز2

عنوان انگلیسی Methods for reducing inertia and worst-case average run length in EWMA-3 control chart
چکیده انگلیسی مقاله Advances in technology have allowed collecting a large number of process or product measurements to express the desired specification of the process or product as a relationship between a response variable and one or more explanatory variables. This functional relationship is referred to as a profile and controlling of this specification is called the profile monitoring. Different control charts have been proposed for profile monitoring and their performance has been evaluated by using average run length criterion, but it is not paid attention to their inertia properties. According to necessity of considering worst-case ARL in memory control charts for profile monitoring, in this paper, EWMA-3 control chart, which is proposed for simple linear profile monitoring in Phase II, is studied in terms of inertia properties and worst-case average run length through simulation studies. Moreover, the effect of smoothing parameter on the inertia property is investigated and methods for reducing inertia and worst-case average run length are proposed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inertia, Profile Monitoring, Worst-case Average Run Length, EWMA-3 Control Chart, Phase II

نویسندگان مقاله الهام صادقی اقدم | Elham Sadeghiaghdam
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید امین نیری | Majid Nayeri
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیرحسین امیری | Amirhossein Amiri
دانشگاه شاهد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها