یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی مدل خط مونتاژ چندگانه با در نظر گرفتن ایستگاه های موازی و محدودیتهای منطقه ای و حل مدل چند هدفه از طریق روش حدی تقویت شده
چکیده فارسی مقاله این مقاله یک مدل ریاضی عدد صحیح صفر و یک برای مسئله تعادل خط مونتاز و انتخاب تجهیزات می باشد. در این مسئله دو تابع هدف وجود دارد: (1) حداقل سازی تعداد ایستگاه های کاری و (2) کمینه سازی هزینه تجهیزات. در مدل ارایه شده محدودیت های ایستگاه های موازی و همچنین محدودیت های منطقه بندی در نظر گرفته شده است. برای حل مسئله دو هدفه فوق از روش حدی تقویت شده استفاده می شود و در انتها نیز در یک مثال عددی مدل ریاضی حل شده و کارایی آن نشان داده می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طراحی خط مونتاژ، اهدافچندگانه، انتخاب تجهیزات، ایستگاه کاری موازی، روش حذی تقویت شده

عنوان انگلیسی Modeling and solving a multi-objective mixed assembly line problem with parallel workstations and zoning constraints using augmented ε-constraint method
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a binary integer mathematical model for Assembly Line balancing and equipment selection problem. There are two objectives for this problem: (1) optimizing the number of workstations over the assembly line and (2) minimizing the total equipment costs. Parallel workstations as well as zoning constraints, are considered in this model. Augmented ε-constraint method is applied to solve this problem. To illustrate effectiveness of the proposed model, a numerical example is conducted.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Assembly Line Design, Multi-objective, Equipment selection, Parallel workstation, augmented εconstraint method

نویسندگان مقاله عماد صانع زرنگ | Emad Sanezerang
دانشگاه تهران

جعفر حیدري | Jafar Heydari
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها