یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه ی یک روش حریصانه برای اجتماع یابی در شبکه های پیچیده
چکیده فارسی مقاله اجتماع یابی در شبکه در سالهای اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. اجتماع در یک شبکه به مجموع های از گرهها گفته می شود که تعداد یالهایی که این گرهها را به هم وصل کرده بسیار بیشتر از تعداد یالهایی است که این گرهها را به سایر گره های شبکه وصل کرده است. اجتماعها در شبکه دارای خصوصیات مشترک هستند. اجتماعیابی در بسیاری از شبکه های بیولوژیکی، فیزیکی و اجتماعی کاربرد دارد. برای کشف چنین ساختارهایی معمولا از یک معیار کمی به نام پودمانگی استفاده میی شیود. هید برخی از روشهای اجتماع یابی بهینه کردن تابع پودمانگی است. در این مقاله ما ابتدا فضای جواب پودمیانگی را بررسیی کرده و با توجه به این فضای جواب یک روش حریصانه جدید و کارا را برای بهینه کردن پودمانگی معرفی کردهایم. روش پیشنهادی خود را بر روی تعدادی از شبکه های محک موجود در دنیای واقعی امتحان کرده و نشان دادهایم که روش پیشنهادی مقدار بهینه ییا بسییار نزدیک به بهینه را برای پودمانگی این شبکهها محاسبه کرده است. برای مدلسازی ریاضی مسئله اجتماع یابی باید متغیرهای زیادی را تعریف کرد، این در حالی است که روش ما بسیار ساده بوده و تنها به میزانسازی یک پارامتر نیاز دارد. یکی دیگر از مزاییای روش ما این است که به جواب اولیه حساس نبوده و با هر جواب اولیه تصادفی به جواب یکسانی میرسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اجتماع یابی، بهینهک ردن پودمانگی، روش حریصانه

عنوان انگلیسی A new heuristic algorithm for modularity optimization in complex networks community detection
چکیده انگلیسی مقاله In recent years, Community detection has attracted more attention. In real-world networks, Communities are the organization of vertices in clusters, with many edges joining vertices of the same cluster and comparatively few edges joining vertices of different clusters. Such clusters, or communities, can be considered as independent compartments of a graph, playing similar roles Modularity is the most popular quality function that measure the quality of partitions. Optimization of modularity is the aim of many community detection algorithms. In this paper we first give a landscape Analyses of modularity and then propose a new effective heuristic algorithm that can detect communities in a network. We applied our algorithm on some benchmark network and showed that our algorithm could found optimal or near optimal modularity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Community detection, Modularity optimization, Greedy algorithm

نویسندگان مقاله بهمن شقاقی | Bahman Shaqaqi
دانشگاه تربیت مدرس تهران

بابک تیمورپور | Babak Teimourpour
دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی قربانیان | Ali Ghorbanian
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها