یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل اندازه انباشته اقتصادی توام برای یک زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وابستگی تقاضای نهایی محصول به قیت فروش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که برای برخی از نمونه مسائل، اتخاذ سیاست ارسال مساوی و برای برخی دیگر، سیاست ارسال هندسی منجر به سود بیشتری برای زنجیره میشود، در این مقاله مهمترین عامل اثرگذار بر نقطه سربهسری سود این دو سیاست تعیین شده است. که ترکیبی از دو ، به علاوه، در این مقاله مدل اندازه انباشته اقتصادی توام در شرایط اتخاذ سیاست ارسال هندسی-سپس-مساوی سیاست ارسال مساوی و هندسی است، مدلسازی شده و الگوریتمی برای حل آن توسعه داده شده است که در ادبیات موضوع جدید است. نتایج عددی، برتری این سیاست ترکیبی را نسبت به سیاستهای ارسال مساوی و هندسی نشان میدهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انباشته اقتصادی توام، سیاست ارسال هندسی، سیاست ارسال هندسی-سپس-مساوی، تقاضای وابسته به قیمت

عنوان انگلیسی The joint economic lot size problem for a two-stage supply chain with price-sensitive demand
چکیده انگلیسی مقاله This paper considers a single vendor-single buyer supply chain of a single product. The final demand for this product is sensitive to selling price. Since for some problem instances geometric policy gives more joint profit comparing to the equal policy, the most important factor that affects the break-evenpoint of these policies is determined. Besides, it analyzes the joint economic lot size (JELS) model for geometric-then-equal size shipment policy that is a combination of equal and geometric policies. For this policy, joint profit of the chain is modeled and its solution algorithm is developed to optimize the model that is novel in the literature. Numerical results also confirmed that combined policy yields more joint profit for all problem instances. Therefore, when demand is price sensitive, geometric-then-equal policy is the most desirable choice comparing to equal and geometric policies. This contribution to JELS literature could be interesting for supply chain practitioners.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Joint economic lot size problem, Geometric shipment policy, Geometric-then-equal size shipment policy, Price-sensitive demand.

نویسندگان مقاله مریم خجسته سرخسی | Maryam Khojaste
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمحمدتقی فاطمی قمی | Mohammadtaghi Fatemi
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها