یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی هماهنگ سازی زنجیره تامین غیریکپارچه با استفاده از قرارداد خریدمقادیر بازگشتی با درنظرگرفتن تقاضای وابسته به قیمت وتبلیغات
چکیده فارسی مقاله مقاله پیشرو زنجیره تامین غیریکپارچه دو سطحی، تکدوره ای، تک محصولی را در نظر میگیرد . با بررسیی رفتار خریدار و تامین کننده مدلی برای هماهنگ سازی این نمونه زنجیره تامین ارائه شده که در این مدل تقاضا به صورت احتمالی و وابسته به قیمیت و تبلیغیات درنظرگرفته شده است. در راستای حل مدل از رویکرد تئوری بازیها، ترکیبی از روشهای تعادل نش و روش یکپارچه بهره گرفته شده اسیت. در نهایت نتایج و شرایط لازم برای هماهنگ سازی با استفاده از این نوع قرارداد، با بهره گیری از تحلیل عددی موردبررسی قرار گرفته است. یکی از نتایج مهم این پژوهش آن است که قرارداد خریدمقادیربازگشتی همواره زنجیره تامین را هماهنگ نخواهد کرد، همینطور تقاضای مشتریان نسبت به تغییرات پارامتر مربوط به متغیر تبلیغات بسیار حساستر از تغییرات مربوط به پارامتر متغیر قیمت است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هماهنگ سازی زنجیره تامین، غیر یکپارچه، قرارداد خرید مقادیر بازگشتی، تقاضای وابسته به قیمت وتبلیغات، تئوری بازیها ،

عنوان انگلیسی Game-theoretic analysis of supply chain coordination under Advertising and Price dependent demand
چکیده انگلیسی مقاله Supply chain members cannot act independently. They should act as a part of a unified system and coordinated with other members, therefore a coordination mechanism may be necessary to motivate members to achieve coordination. In this article the coordination problem is studied in a two-level supply chain consisting of a supplier and a retailer. An analytical model with price and advertising dependent demand is presented, and the problem is defined in two scenarios. The first scenario is No coordination, and the other scenario is “coordination with Buy back contract. The models will be solved using game theory, Cooperative and Nash equilibrium. Finally numerical examples are presented indicating that the average expected profit in the second scenario - coordination with Buy back - is more than those of the first scenario. In addition numerical examples represent that the more sensitivity of demand to price and advertising increases, the less profit is achieved.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Decentralized supply chain, supply chain coordination, Buy back contract, , game theory

نویسندگان مقاله سيّده روزيتا ابراهيمي | Rozita Ebrahimi
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فريد خوشالحان | Farid Khoshalhan
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها