یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تصمیم گیری هوشمند نرم به منظور مدیریت کارآمد مالی در عقد قراردادهای سوآپ رزی در بازارهای مالی بین المللی
چکیده فارسی مقاله سیاری از محققان و صاحب نظران حوزه مدیریت مالی، تصمیم گیری های مالی را مترادف مدیریت مالی یا حداقل مهمترین شاخه علم مدیریت مالی می دانند. قراردادهای سواپ ارزی نوع خاصی از قرارداهای مالی هستند که در آنها توافقی بین طرفین قرارداد برای معاوضه حجریان های نقدی بین المللی در آینده، با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی ها و یا دارایی ها صورت می پذیرد. حال ادبیات موضوع حوزه مدیریت مالی بنگاه بیانگر این حقیقت است که اتخاذ تصمیمات صحیح مالی در عقد قراردادهای سوآپ ارزی به دلیل سطح بالای پیچیدگی و عدم قطعیت ذاتی موجود در این گونه از قراردادها، به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. در این مقاله یک فرایند تصمیم گیری هوشمند ترم با استفاده از ابزارهای هوش محاسباتی و محاسبات ترم به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه با حداکثر مطلوبیت مورد انتظار برای انعقاد قراردادهای سوآپ ارزی در بازارهای مالی بین المللی ارائه گردیده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصمیم گیری هوشمند ترم، مدیریت مالی کارآمد، قرردادهای سواپ ارزی، بازارهای مالی بین المللی، تکنیک های هوش محاسباتی ابزارهای محاسبات ترم.

عنوان انگلیسی Soft Intelligent Decision Making for Efficient Financial Management in Swap Contracts in International Financial Markets
چکیده انگلیسی مقاله Many researchers in financial management believe that financial decision-making is the synonymous, or at least, is the most important branches of science known as financial management. Currency swap contracts are the certain types of financial contracts in which the agreement between the parties is done to exchange international future cash flows, with two types of assets or liabilities. However, corporate finance literature reflects the fact that the making accurate swap decision is not simple task due to its high level of complexity and uncertainty. In this paper, a soft intelligent decision making process is proposed using computational intelligence and soft computing techniques. It is applied to make optimal decisions in swap contracts in international financial markets with maximum expected utility.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Soft intelligent decision-making, Efficient financial management, Currenc swap contracts, International financial markets, computational intelligence techniques, Soft computing.

نویسندگان مقاله مهدی خاشعی | Mehdi Khashei
دانشگاه صنعتی اصفهان

فریماه مخاطب رفیعی | Farimah Mokhatab Rafiei
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها