یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی مدل رگرسیون مناسب برای تبیین رابطه میان شایستگی رهبری رؤسای شعب و عملکرد تجهیز منابع در یک بانک دولتی
چکیده فارسی مقاله ارزیابی، توسعه و مدیریت شایستگی در دهه های اخیر به محور توانمندسازی سازمان ها برای حفظ، پرورش و ارتقاء مهم ترین سرمایه سازمانی، عتی منابع انسانی تبدیل شده است. مهم ترین دلیل رواج و محبوبیت رویکرد شایستگی ها بر این مبنا است که سازمان های امروزی درگیر رقابت هستند و برای کاهش هزینه ها و بهبود مستمر عملکرد خود تحت فشار قرار دارند، لذا لازم است که تلاش های جدید و مؤثری برای ایجاد، حفظ و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های رقابتی خود به عمل آورند. از این رو توجه به شایستگی های منابع انسانی بعنوان مزیت رقابتی پایدار مورد توجه ویژه قرار گرفته است. شایستگی عبارت است از دانش، مهارت، توانایی و ویژگی های فردی که مرتبط با شغل فرد بوده و برخورداری از آن سبب ارتقاء سطح عملکرد فرد به بالاتر از حد متوسط خوب و عالی می شود. مدل شایستگی نیز از جمله ابزاری است که آنچه کارکنان یک سازمان برای موفقیت در حال و آینده به آن احتیاج دارند را تعیین می کند؛ بنابراین شایستگی ها بخاطر افزایش سطح عملکرد فردی و سازمانی منجر به ایجاد ارزش افزوده می شوند. در سال های اخیر توجه به رویکرد شایستگی در ایران فزونی یافته است. بانگ مورد مطالعه از جمله سازمان هایی بوده است که با استفاده از مدل شایستگی های رؤسای شعب خود را مورد ارزیابی قرار داده است. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رگرسیون مناسبی برای تبیین رابطه بین شایستگی خیریه و عملکرد روسای شعب در حوزه تجهیز منابع بانک مورد مطالعه است. جامعه آماری تحقیق روسای شعب بانک مورد مطالعه در استان تهران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه ادبیات، مصاحبه های ساختار یافته و بانک اطلاعاتی موجود در سازمان جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل و واریانس ANOVA و رگرسیون خطی استفاده شده و نهایتا مدلی برای تبیین رابطه بین شایستگی رهبری و عملکرد روسای شعب بانک مورد مطالعهاستخراج و ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل شایستگی، شایستگی زیری، عملکرده رؤسای شعب، تجهیز منابع بانکی

عنوان انگلیسی Designing Regression model for explaining the relationship between leadershipcompetency’sheads of the branches and Operation of resource mobilization in a State Bank
چکیده انگلیسی مقاله Assessment, development and management of competencies in recent decades to empower organizations to protect, nurture and enhance the organization's most important asset,namely human resources has become. The important reasons for the prevalence and popularity of Competency approach on the grounds that today's organizations are involved in competition, Therefore,it is imperative that new and effective efforts to create, maintain and enhance its capabilities and competitive advantages to take action. Thus, according to the competency of human resources as a competitive advantage sustained is attention. The Banks study were among the organizations have been using competencies, assessed the heads of its branches. The purpose of this research is to design an appropriate model to explain the relationship between leadership competence and performance in the area of resource mobilization heads of branches of banks study. The heads of the statistical community are bank branches in Tehran. The Information required by the study of literature, structured interviews and included in the database was collected. . In order to analyze the data using Pearson correlation coefficient test and analysis of variance ANOVA and linear regression were used And finally a model to explain the relationship between leadership competencies and the heads of bank branches were extracted and presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Competency Model, Performance, Heads of Branch Leadership Competency

نویسندگان مقاله ابراهیم شیخ | Ebrahim Sheikh
دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند

آنیتا عیسی پور حدادي | Anita Esapour Hadadi
دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها