یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه ی مدلی جهت تعیین سفارشات سطوح مختلف در یک شبکهی زنجیره تأمین حلقه-بسته چند سطحی
چکیده فارسی مقاله در عصر کنونی تجارت، که چرخهی عمر محصولات هر روز کوتاهتر میشود، سیاستهای بازگشت محصولات مصرف شده جهت احیای ارزش افزوده موجود در آنها و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی بیش از پیش مورد توجه محققین قرار گرفته است.از طرفی قوانین دولتی جدید و قوانین سبز که به بازگرداندن واز رده خارج کردن مواد زاید الکترونیکی و دیگر مواد خطرناک مربوط است مدیران سطوح بالای لجستیک و فرآیندهای زنجیره تأمین را وادار میسازد تا توجه بیشتری به فرآیند لجستیک معکوس داشته باشند.دراین مقاله سعی شده است که با استفاده از برنامهریزی ریاضی به تعیین میزان سفارشها در یک زنجیرهی تأمین حلقه بسته با هدف کاهش هزینههای کل حمل و نقل در بین سطوح مختلف زنجیرهی تأمین و کاهش هزینههای آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای پرداخته شود. بدین منظور یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح برای تعیین میزان سفارشات در بین همه سطوح زنجیرهی تأمین رو به جلو از جمله: مرکزتأمین، مرکزتولید، مرکز عمده فروش، مرکز خرده فروش و ناحیهی تقاضا و زنجیرهی تأمین معکوس از جمله: مرکز جمع آوری، مرکز تعمیر، مرکز دمونتاژ و مرکز دفع در نظر گرفته شده است که به دنبال در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل مدل مورد نظر میباشد. مدل مذکور به طور همزمان گزینه های بازیابی، تعمیر، تولید مجدد و دفع ضایعات را در نظر گرفته است. جهت تشریح بیشتر مدل، یک مثال عددی بیان و حل شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین حلقه بسته، لجستیک معکوس، طراحی شبکه، برنامه ریزی ریاضی

عنوان انگلیسی A new model to determination the orders of a closed-loop multi-level supply chain network
چکیده انگلیسی مقاله In the current era of trade , Where product life cycles are getting shorter every day. Product return policy and customer service with fast response times and a greater emphasis on management defined return, Finished goods are transformed and saved again. However, new government regulations and legislation to restore the green and out of e-waste and other hazardous substances are related high-level managers of logistics and supply chain processes makes up more attention to the process of reverse logistics have. Here's a review of orders in a closed-loop supply chain by reducing the total cost of transportation between different levels of the supply chain and cost reduction of pollution and greenhouse gas emissions practice. In this study, an integer linear programming model to determine the amount of orders across all levels of the supply chain forward, including: Supply center, production center, center for wholesalers, retailers and the demand center and reverse supply chain including collection centers, repair centers, disassembly centers and intended disposal facility is pollution to reduce greenhouse gas emissions and environmental considerations and reduce the cost of shipping the model is evaluated. For this study, a linear model for optimization of closed-loop supply chain network design with single-product multi-level variables and limited capacities and the parameters of the broad has been taken The simultaneous recovery option, repair, re-manufacturing and disposal options considered, the model is solved using Lingo software, and the optimal solution is obtained
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Closed-loop Supply chain _ Reverse logistics_Network Design _ Mathematical programming

نویسندگان مقاله مسعود صيدي | Masoud Seidi
دانشگاه ايلام

ساميه زنگيشه | Samihe Zangishe
دانشگاه بين المللي پيام نور عسلويه


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها