یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد تعاملی در حل مسئله مکانیابی رقابتی تسهیلات
چکیده فارسی مقاله مکان یابی رقابتی تسهیلات شاخه ای از مسائل مکان یابی است که به یافتن مکان مناسب برای تسهیلات عرضه کننده محصولات و یا تسهیلاتی که به ارائه خدمات تجاری در یک محیط رقابتی مشغول هستند، اختصاص دارد. در مسائل مکان یابی رقابتی تسهیلات قرض بر این است که تسهیلات برای بیشینه کردن سهم قابل کسب خود از بازار به رقابت با دیگر رقبا می پردازند. در چنین شرایطی تسهیلات موجود در بازار می توانند به استقرار تسهیلات جدید عکس العمل نشان دهند. در این مقاله از مدلسازی دو سطحی، به علت توانایی در نشان دادن رقابت در محیط، برای مدلسازی مسئله استفاده شده است. و روشی مبتنی بر تعامل برای حل مسأله بر اساس تعامل بین رقبا پیشنهاد می شود که علاوه بر حداکثر سازی مطلوبیت رقبا، حداقل مطلوبیت مشتریان را نیز در نظر می گیرد. برای نشان دادن اعتبارسنجی مدل و روش حل ارائه شده مثالی از ادبیات موضوع به تشریح حل می شود و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکان یابی رقابتی تسهیلات، برنامه ریزی دوسطحی، رویکرد تعامل، عکس العمل تسهیلات.

عنوان انگلیسی Interactive Approach for Solving Competitive Facility Location Problems
چکیده انگلیسی مقاله Competitive facility location models are a branch of locating problems, which find suitable sites for facilities or suppliers of products or facilities that are engaged in providing services in a competitive environment. In the competitive facility location problems, it is assumed that facilities compete with other competitors to maximize their share of the market. Hence, facilities, which are available in the market, may react to locating new facilities. In this paper, a bi-level programming approach is used for modelling the problem. Then, an interactive solution method is proposed to solve the model. The proposed solution method, not only maximizes the competitors’ utility but also minimizes the customers’ utility. In order to validate the model and the solution approach, a case from the literature has been illustrated in this study. The results show the validity of the model and also the solution approach.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Competitive facility location, Bi-level programming, Interactive approach, Facilities reaction

نویسندگان مقاله میلاد قنبری | Milad Ghanbari
دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهرام آریافر | Shahram Ariafar
دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد علی یعقوبی | Mohammad Ali Yaghoobi
دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرتضی عبدالله زاده | Morteza Abdollahzadeh
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها