یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چکیده فارسی مقاله مساله برنامه ریزی تولید و تشکیل سلول دو جز مهم از این سیستم هستند که تاثیر متقابلی روی هم دارند. در این مقاله یک مدل ریاضی جامع غیرخطی عدد صحیح برای مسائل تشکیل سلول و برنامه ریزی تولید در یک سیستم تولید سلولی پویا پیشنهاد داده شده است. مدل پیشنهادی در جهت کاهش دادن هزینه های مرتبط با برنامه ریزی تولید تحت یک شرایط پویا و همچنین هزینه های مرتبط با ساخت و تشکیل سلولها (هزینه آماده سازی و راه اندازی سلولها) می باشد.کل هزینه ها شامل هزینه خرید ماشین آلات ، هزینه عملیاتی ماشین ، هزینه جابجایی مواد بین سلولی ، هزینه پیکربندی دوباره سلول ، هزینه راه اندازی سلولها ، هزینه نگهداری موجودی اطمینان ، هزینه نگهداری موجودی پایان دوره ، هزینه تولید قطعه و هزینه های متغیر پیش بینی نشده برای راه اندازی سلول ها و خرید ماشین الات می باشد از انجاییکه مدل پیشنهادی یک مدل NP-Hard می باشد بنابراین برای حل مساله از یک الگوریتم ژنتیک کارا استفاده شده است سپس به منظور بررسی و تایید کارایی الگوریتم های بکار گرفته شده، نتایج از لحاظ کیفیت جواب بدست آمده و زمان حل، با جواب بدست آمده از نرم افزار لینگو برای مسائل مختلف مقایسه شده است .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم تولید سلولی پویا، برنامه ریزی تولید، مساله تشکیل سلول، الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله The problems of production planning and cell CF are two important stags in CMS that have on the interaction. In this paper we propose a nonlinear integer comprehensive mathematical model for cell formation problem and production planning in a dynamic cell manufacturing system. The proposed model seeks to minimize cell formation costs associated with production under a dynamic condition and as well as costs associated with cells construction and formation (preparation cost and setup of cells). Total cost is consists of machines procurement, machine operation cost, inter-cell material handling cost, cell reconfiguration cost, setup of cells cost, security inventory holding cost, end of period inventory holding cost, part production variable cost and unexpected variable costs for setup of cells and machines procurement. Since the proposed model is NP-Hard, so to solve the problem, an effective genetic algorithm (GA) is utilized. Then to verify and validate the efficiency of the proposed GA algorithms, from the poit of view the quality of the solution obtained and time of solution, the obtained results is compared with obtained results from lingo software for different problem
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dynamic cellular manufacturing systems ,Production planning , Cell formation problem ,Genetic algorithm

نویسندگان مقاله منصور شامرادی فر | Mansour Shamoradi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،شرکت صنایع هواپیمایی ایران

عباس همتیان | Abbas Hematiyan
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،شرکت صنایع هواپیمایی ایران

اسماعیل مهدی زاده | Esmaeil Mahdizade
دانشکده صنایع و مکانیک ، قزوین

زهرا ساروقی | Zahra Saroughi
وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،شرکت صنایع هواپیمایی ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها