یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد روباست در قوانین تصمیم گیری NPV و IRR برای پروژه های ساده و بررسی صحت این قوانین برای پروژه های غیر ساده
چکیده فارسی مقاله یک رویکرد روباستدر قوانین تصمیم گیری ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازگشت داخلی (IRR با ایجاد یک تناسب بین رویکرد بهینه سازی رویاست پیشنهاد شده در ادبیات موضوع و قوانین تصمیم NPV و IRR با در نظر گرفتن عدم قطعیت در جریان های نقدی، پیشنهاد شده است. فرض شده است که پارامترها، جریان های نقدی ورودی و خروجی، متعلق به مجموعه فاصله ای غیر متقارن و گران دار هستند و مجموعه ای از قوانین تصمیم گیری NPV و IRR با در نظر گرفتن رویکرد رویاست تعریف شده سپس صحت این قوانین برای پروژه های غیر ساده مورد بررسی قرار گرفته است که نشان داده شده است که می توان این قوانین را برای پروژه های غیر ساده هم استفاده گرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رویکرد روباست، ارزش فعلی خالص، نرخ بازگشت داخلی

عنوان انگلیسی A robust approach to the decision rules of NPV and IRR for simple projects Andcheck the validity of the rules for non-simple projects
چکیده انگلیسی مقاله We propose a Robust approach to decision rules of net present value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) by building a balance between Robust optimization approach proposed in the literature and decision rules of NPV and IRRby considering uncertainty in cash flows. We assume that the parameters, cash inflows and cash outflows in our case, belong to a non-symmetric and bounded interval set, and define a series of decision rules of NPV and IRR by considering robustness.We examinedthe validity of the rules for non-simple projects.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Robust approach, NPV, IRR

نویسندگان مقاله جواد زارعی | Javad Zarei
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان

قاسم مصلحی | Ghasem Moslehi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها