یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی مطالعه موردی: شهر تهران
چکیده فارسی مقاله کمینه سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط زیست و اجتماع از مسائل مهم در مدیریت پسماند است. در این راستا، مکانهایی ایستگاه های انتقال و مراکز دفن پسماند اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه حاضر به منزله پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان های پیشنهادی و بهره گیری از نتایج آن در مدل سازی چندهدفه به ارائه چارچوب تویتی در شناسایی مکان بهینه دفن و ایستگاه های انتقال پسماند پرداخته است. مدل پیشنهادی، دو حذف کمینه کردن هزینه های حمل و نقل و بیشینه کردن امتیاز زیست محیطی و اجتماعی مکان تای پیشنهادی منتخب را دنبال می کند و با روش وزن دهی حل شده است. این فرایند در شهر تهران برای شناسایی مکان های بهینه مرکز دفن بو ایستگاه انتقال پسماند جدید و اجرا و با توجه به موقعیت مکان های پیشنهادی منطقه قلعه نو جهت مرکز دفن و منطقه مهرآباد جهت ایستگاه انتقال انتخاب شده اند که کارایی جمع آوری پسماند را بیشتر و هزینه حمل و نقل و مسائل زیست محیطی و اجتماعی را کمتر نموده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پسماند، محل دفن، زیست محیطی، ایستگاه انتقال، اجتماعی، تصمیم گیری چند معیاره، چندهدفه وزن دهی

عنوان انگلیسی Waste hub location with environmental and social consideration Case study:TehranCity
چکیده انگلیسی مقاله Minimizing service cost and adverse effects on environment and society are important in waste management. Due to this, landfill and hub location become important. This article as a practical research uses Analytical Hierarchy Process in Multi Criteria Decision Making considering environmental and social criteria in levels of Benefit, Opportunity, Cost and Risk (BOCR) for potential locations and use of results in multi objective modeling gives a novel framework finding locations. The proposed model has two objectives trying to minimize transportation costs and maximize environmental and social scores for potential locations, solved by weighting method. This process applied in Tehran to find landfill and hub optimal location. According to conditions, GhaleNo region for landfill and Mehrabad for hub is selected, increasing waste collection effectiveness, decreasing costs, environmental and social problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Waste, Landfill, environmental, Hub, social, MCDM, Multi Objective, Weighting

نویسندگان مقاله آرمین جبارزاده | Armin Jabbarzadeh
دانشگاه علم و صنعت ایران

فرزانه دربانیان | Farzaneh Darbaniyan
دانشگاه علم و صنعت ایران

هانیه ظهورفاضلی | Hanieh Zohour Fazeli
دانشگاه علم و صنعت ایران

کامران سرمدی | Kamran Sarmadi
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها