یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی ریاضی برای مسئله مکان یابی مسیریابی ظرفیت دار همراه با پنجره زمانی و حل با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق مسئله مکان یابی مسیریابی وسایل نقلیه مورد بررسی قرار گرفته است که در آن تعدادی مکان بالقوه جهت احداث دپو به همراه تعدادی مشتری با تقاضای مشخص و همچنین تعدادی وسایل نقلیه ناهمگن با ظرفیت معین وجود دارد. مدل پیشنهادی در حالت ظرفیت دار در نظر گرفته شده است. بدین صورت که محدودیتهای مربوط به ظرفیت انبار، ظرفیت وسایل نقلیه و طول مسیر به طور همزمان در نظر گرفته شده است.در نظر گرفتن این سه محدودیت به صورت همزمان سبب میشود مسئله به دنیای واقعی نزدیکتر باشد. مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی تشریح شده است که پنجره زمانی از نوع سخت و نرم میباشد و تأخیر در زمان سرویس دهی به مشتری منجر به ایجاد هزینه های دیرکرد میشود. هزینه های موجود در مدل پیشنهادی شامل، مجموع هزینههای ثابت احداث دپو، هزینه های ثابت متناظر با بکارگیری وسایل نقلیه، کل مسافت پیموده شده برای وسایل نقلیه،کل زمان بودن در سیستم برای وسایل نقلیه و جریمه های متناظر با نقض ساعت کاری وسایل نقلیه و جریمههای متناظر با زمان دیرکرد در شروع خدمت رسانی به مشتری میباشد که هدف کمینه کردن مجموع این هزینهها میباشد. به دلیل پیچیدگی مسئله در نظر گرفته شده، از دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و جستجوی ممنوع استفاده گردیده است.از آن جا که عملکرد الگوریتمهای فراابتکاری به طور قابل توجهی تحت تأثیر تنظیم پارامترهایشان قرار دارد، از روش تاگوچی به منظور تنظیم پارامترهای الگوریتمهای توسعه یافته، استفاده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئله مکان یابی مسیریابی ظرفیت دار، وسایل نقلیه ناهمگن، پنجره زمانی سخت و نرم، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوع

عنوان انگلیسی A new mathematical model for capacitated location-routing problem with time windows and solving it by using methaheuristic algorithm
چکیده انگلیسی مقاله In this work we address The Location Routing Problem (LRP), there is a set of customers with known demand and a set of potential depot site and there is a set of heterogeneous vehicle with a certain capacity. The proposed model has been considered in capacities. That the constraints are on depot capacity, vehicle capacity and route length are considered simultaneously. Considering these three constraints simultaneously causes the problem to be closer to the real world. In this work, we propose CLRP with Semi Soft Time Window that a delay time due to late arrival to customer causes the penalty cost for this early time.The objectives are to minimize the total fixed costs of construction depot, fixed costs associated with the use of vehicles, the total distance costs for vehicles, total time in system for vehicles and penalties associated with violations of work our vehicles and penalties associated with late time at the beginning of customer service. Due to the complexity of the considered problem two meta-heuristic algorithms, including Genetic Algorithm (GA) and Tabu Search Algorithm (TS). As the performance of meta-heuristic algorithms are significantly influenced by calibrating their parameters, Taguchi methodology has been used to tune the parameters of the developed algorithms
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Capacitated Location Routing Problem, heterogeneous vehicle, Semi Soft Time Window, Genetic Algorithm, Tabu Search Algorithm

نویسندگان مقاله مریم قروانی | Maryam Gharavani
Islamic Azad University, Qazvin
دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین

مصطفی ستاک | Mostafa Setak
Toosi University of Technology, Tehran
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها