یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی زمانبندی در یک مرکز بارانداز بر اساس زمان ترک مشخص کامیونهای خروجی
چکیده فارسی مقاله با توجه به گسترش مفاهیم باراندازها به صورت تئوری و به تبع آن ایجاد مراکز بارانداز در سراسر دنیا، این مراکز مورد علاقهی بسیاری از شرکتها قرار گرفته است. این مراکز با تجمیع کردن سفارشات و ارسال آنها به صورت یکجا توانسته است تا حد زیادی از هزینههای حملونقل را کاهش دهد. اما نحوهی اداره و زمانبندی در این مراکز یکی از مشکلات عمدهای بوده که میتواند اثرگذاری در این مراکز را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق سعی میشود تا بتوان مدلی را با توجه به محدودیتهای زمانی و ظرفیتی برای زمانبندی در داخل یک بارانداز توسعه داد. مدل با توجه به اهمیت و حجم کالاها و هزینههای موجود عمل تخصیص به کامیونها را انجام خواهد داد و کالاهایی که در یک دوره به کامیون خروجی تخصیص پیدا نکنند برای تخصیص به دورهی بعد در مرکز بارانداز ذخیره میشوند. همچنین مسئله در قالب یک مسئله ریاضی مدلسازی میشود و با روشهای ریاضی جواب دقیقی برای این مسئله بدست میآید. در صورتی که مسئله از حد مشخص بزرگتر گردد، روش ابتکاری برای رسیدن به جواب قابل قبول نیز ارائه میگردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبکه بارانداز، زمانبندی ، الگوریتم ابتکاری، روش تجزیه بندرز

عنوان انگلیسی Scheduling in a cross dock based on predetermined truck loading due date
چکیده انگلیسی مقاله According to the development of cross dock network concept in theory and establishing cross dock centers around the world, These centers are interest of many companies. Cross dock centers reduces transportation costs significantly by consolidating the loads and transferring them together. There are some problems in planning and scheduling in cross dock systems that can effects the efficiency of cross dock systems. In this thesis, a model based on time and capacity constraints is developed. The model schedule inbound truck according to the importance, volume and existing costs and delay loads stored in temporary storages to transfer in the next period. Furthermore, the problem is formulated in a mathematical model, it can be solved to find optimal solution and in large size problems a heuristic algorithm is developed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cross dock network, Scheduling, Heuristic algorithm, Benders decomposition technique

نویسندگان مقاله سجاد رحمن زاده توت کله | Sajjad Rahmanzadeh Tootkaleh
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سيد محمد تقي فاطمي قمي | Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسن شيخ سجاديه | Mohsen Sheikh sajadieh
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها