یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انعطاف پذیری ظرفیت زنجیره تامین دوسطحی با در نظر گرفتن رفتارهای رقابتی خرده فروشان ارائه رویکرد تئوری بازی ها
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، یک زنجیره تامین دوسطحی شامل یک تولید کننده و در خرده فروش رقیب در یک ساختار استگلبرگ درتظر گرفته می شود که در آن، تولید کننده به عنوان ریبر زنجیره به تعیین قیمت عمده فروشی برای خرده فروشان می پردازد. پس از آن خرده فروشان با مشاهده این قیمت به عنوان پیرو، مقدار سفارش خود را (که تعیین کننده قیمت خرده فروشی است) تعیین می کنند. تئوری بازی ها با تحلیل شرایطی که دربرگیرنده انواع رفتارهای رقابتی میان خرده فروشان است، سناریوهای مختلف سفارش از سوی خرده فروشان که تولیدکننده با آنها روبروست را شکل می دهد. بدین ترتیب امکان استفاده از استراتژی انعطاف پذیری ظرفیت برای کاهش اثر ریسک تقاضا برای تولید کننده فراهم می شود. این مساله در قالب یک برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای مدل شده و در آن تصمیمات ظرفیت در سطح استراتژیک و عملیاتی اتخاذ می گردد. نتایج حاصل از بررسی مقدار ارزش حل تصادفی در حل نمونه های مختلف این مساله، گواهی بر توجیه پذیری تعریف آن در قالب مدل تصادفی دومرحله ای است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین دوسطحی، ریسک، رفتار رقابتی، انعطاف پذیری، تنوری بازی ها

عنوان انگلیسی Capacity flexibility ofatwo-echelon supply consideringcompetitive behaviors: Agame theoretic approach
چکیده انگلیسی مقاله This paper considers a two-echelon supply chain with a manufacturer and two competitive retailers in a Stackelberg structure. In this structure, the manufacturer who acts as a leader declares her wholesale price to both retailers and the retailers who act as followers set their sale prices and associated order quantities independently. The retailers’ different competitive behaviors—Cournot, Collusion and Stackelberg—form the different scenarios of the retailers’ order that manufacturer deal with it. So, capacity flexibility strategies can be used to reduce the impact of the demand risk in the supply chain. This problem is modeled by two-stage stochastic programming. Capacity decisions in this model are made in strategic and operational level. Analyzing value of stochastic solution in various instances has shown that two-stage modeling is significantly valuable.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Two-echelon supply chain, Risk, Competitive behavior, Flexibility, Game theory.

نویسندگان مقاله نسرین رامشه | Nasrin Ramshe
Amirkabir University Of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مبینا مسائلی | Mobina Masaeli
Amirkabir University Of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدمحمد معطرحسینی | Mohammad Moattar Husseini
Amirkabir University Of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها