یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مقایسه کارایی تکنیک های حل مسائل بهینه سازی چند هدفه
چکیده فارسی مقاله در ادبیات موضوعی روش های متعددی هم بصورت تحلیلی و هم بصورت تقریبی برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه و شناسایی جبهه پارتو اپتیمال پیشنهاد شده است. اما متاسفانه هنوز هیچ کدام از این روش ها قادر به ارایه مجموعه حجواب های موجود در محجبه پارتو اپتیمال نیستند. در واقع تضمینی وجود ندارد که هر کدام از این روش ها چه بخشی از مجموعه جواب مانی پارتو اپتیمال را می توانند گزارش نمایند. این در حالی است که هر یک از این جواب ها برای تصمیم گیری اهمیت یکسانی دارند و نداشتن دسترسی به مجموعه این جواب ها یک چالش و مساله مهم تحقیقی است. ما در این مقاله، پنج روش مهم و مطرح در ادبیات موضوعی را از نظر توان تولید مجموعه جواب های پارتو اپتیمال ارزیابی می کنیم. طراحی ما برای این ارزیابی بدین صورت است که اولا یک مساله معروف بهینه سازی سه هدفه، شش متغیره و با ده محدودیت را بعنوان بستر آزمون در نظر می گیریم. سپس، چون فضای جواب شدتی شش بعدی است و نمی توان تصویری از آن بدست اورد تلاش می کنیم فضای اهداف را که سه بعدی است به تصویر در آوریم. ساخت مدل تصویری از فضای اهداف، به ما امکان شناسایی دقیق مجموعه جواب های بار تو اپتیمال را به کمک تحلیل چیرگی می دهد. با فراهم شدن این بستر: نوبت ارزیابی روش های معروف می رسد و اینکه هر کدام از آنها چقدر می توانند به تولید جواب های پارتو اپتیمال بپردازند. نتایج آزمایشات ما نشان می دهد که روش حدی قویترین و روش البی متریک ضعیف ترین روش در میان روش های موجود می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقایسه کارایی، تکنیک های بهینه سازی چند هدفه، جبهه کاراء قضای اهداف

عنوان انگلیسی Comparing the efficiency of solution methods in multi objective optimization problems
چکیده انگلیسی مقاله Different analytical and approximate methods have been proposed in the literature to solve multi-objective optimization problems and in particular in finding Pareto optimal frontier. Still, there is no certain method to assure the identification and generation of the frontier also called efficient solutions. In this paper, we identify Pareto optimal frontier with generating feasible goal space for a liner programming problem and then worked out four different formal techniques Lp-metric, linear utility function, ε-constraint method and Min-Max method. This paper goal is evaluating and comparing these methods in identification Pareto optimal frontier.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multi objective optimization problems, Pareto optimal frontier, Goal space, Efficincy comparison

نویسندگان مقاله محمدعلی صنیعی منفرد | Mohammadali Monfared
AlzahraUniversity
دانشگاه الزهرا

عاطفه حسن پور | Atefeh Hassanpour
AlzahraUniversity
دانشگاه الزهرا

سپیده ملکپور کلبادی نژاد | Sepide Malekpourkolbadinezhad
AlzahraUniversity
دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها