یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یک روش نوین ساختار نواری منعطف مبتنی بر الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید جستجوی ممنوعه برای مسئله چیدمان تسهیلات با مساحتهای نابرابر
چکیده فارسی مقاله روش ساختاری نواری منعطف از جمله رو خانی مدات موجود در ادبیات برای مدل کردن مسائل چیدمان تسهیلات با مساحت های نابرابر است، این روش با معایبی فراوانی مواجه است که مهم ترین آنها از دست دادن قسمتی از فضای جواب می باشد در این مقاله یک روش جدید مبنی بر ساختار توانی منعطف توسعه داده می شود که در آن می توان به فسمش هایی از فضای جواب دست یافت که ده روش تای دیگر قابل دسترس نبود. در واق: در این روش توانا و همچنین دپارتمان نمای داخل آن شما می توانند در در جهت افقی و عمودی مستقر شوند در حالی که تاکنون این امکان وجود نداشته است. همچنین، روش جدیدی برای تعیین تعداد و مکان بنیه نیاز شما ارائه می شود که این موضوع نیز تلاش موردنیاز برای دستیابی به جواب معمای شدتی را کمتر می کند. به ملایه، یک الگوریتم ترکیی مبتنی بر شبیه سازی تبرید و جستجوی محبته برای یافتن جواب تایی مناسب برای مدل توسعه داده شده ارائه خواهد شد. در تئابیج محاسباتی نیز به منظور نشان دادن کارایی روش ارائه شده، برخی از جواب های بدست آمده ده روشجدید در مقاین روش های دیگر موجود در ادبیات (بخصوص روش ساختار نواری منعطف) مقایسه خواهد شد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله چیدمان تسهیلات، ساختار تواری منعطف، شبیه سازی تبرید، جستجوی ممنوعه

عنوان انگلیسی A novel flexible bay structure representation based on hybrid simulated annealing-tabu searchalgorithm for unequal areafacility layout problem
چکیده انگلیسی مقاله The flexible bay structure (FBS) is one of the common methods for modeling the unequal areas facility layout problems. Losing parts of the solution space is main disadvantage of this method, along with other shortcomings. This paper presents a new flexible bay structure method in which it is possible to reach parts of the solution space that were inaccessible by other methods. Indeed, in this new method the bays and the departments within them can be located in both horizontal and vertical directions. In addition, a new procedure for finding the number and location of the bays will result in less effort to obtain feasible solutions. Then, a hybrid algorithm based on simulated annealing (SA) and tabu search (TS) is developed for solving the new presented method. The computational results is represented to compare the performance of new method in comparison with other methods in the literature, especially with flexible bay structure approaches.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Facility layout, Flexible bay structure, Simulated annealing, Tabu search

نویسندگان مقاله عباس احمدي | Abbas Ahmadi
دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا اکبري جوکار | Mohammad Reza Akbari Jokar
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها