یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسیریابی بهینه در شبکه حمل و نقل چند حالته با در نظر گرفتن عدم قطعیت (الگوریتممورچگان)
چکیده فارسی مقاله مسأله کوتاه ترین مسیر و به طور کلی مسیریابی در شبکه حمل و نقل شهری بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است . در غالب این مسائل تمام پارامترهای مسأله قطعی قرض می شوند در حالی که در دنیای واقعی، زمان سفر در شبکه ی حمل و نقل شهری بی شک دادهای ثابت نبوده و ممکن است در هر سفر تغییر کند. در نتیجه یافتن مسیری که در آن عدم قطعیت نیز مدل می شود، به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در این مقاله، هدف مسأله، مسیریابی بهینه در شبکه حمل و نقل چند حالته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمان سفر به صورت توزیع نرمال است. در واقع، زمان سفر به صورت توزیع نرمال یکطرفهای قرض می شود که میانگین زمان سفره حد پایین سفر است که در بهترین حالت اتفاق می افتد و واریانس سفر نیز برای هر حالت حمل و نقل و طول سفر متفاوت است ، از الگوریتم مورچگان برای حل این مسأله در محیط MATLAB استفاده می شود. در نهایت، مسأله را با تغییر در پارامترهای آن حلکرده و نتایج محاسباتی ارائه می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی، شبکه حمل و نقل چند حالته، عدم قطعیت، توزیع نرمال، الگوریتم مورچگان

عنوان انگلیسی Multi-modal routing with uncertainty: Ant colony approach
چکیده انگلیسی مقاله The shortest path problem and the overall urban transport network have been widely studied. In the most problematic issues, definitive parameters are assumed. But in the real world, the travel time on urban transport network may vary per trip. Thus, the path where the uncertainties are assumed in the model will be closer to reality. In this paper, the problem of optimal routing in multimodal transportation network considering uncertainty in travel time distribution is normal. In fact, travel time is the one-way normal distribution and the average travel time is the lower Bound of travel time that occurs in the best condition. Variance for each mode of transport and travel, during travel is different Ant Colony algorithm is used to solve the problem, which will be implemented in MATLAB. Finally, we try to solve the problem by changing in the parameters and present the results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Routing, Multimodal Transportation Network, Uncertainty, Normal Distribution, Ant Colony Algorithm

نویسندگان مقاله اکرم پيشه ور | Akram Pishevar
College of Engineering, University of Tehran
دانشگاه تهران

حامد شکوری گنجوی | Hamed Shakouri
College of Engineering, University of Tehran
دانشگاه تهران

رضا توکلی مقدم | Reza Tavakkoli-Moghaddam
College of Engineering, University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها