یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی کیفیت خدمات مقطع ابتدایی از دید خبرگان
چکیده فارسی مقاله مدل سروکوال مدلی استاندارد برای اندازه گیری ادراکات مشتری از کیفیت خدمات بوده و مدل ریاضی فرایند تحلیل شبکه یکی از تکنیکهای تصمیم گیری مبتنی بر مقایسات زوجی متغیرهای وابسته میباشد . با توجه به اهمیت آموزش و کسب دانش در مقطع ابتدایی موضوع این تحقیق پی بردن به اوزان مولفه های کیفیت خدمات از دید خبرگان و آموزگاران شاغل در این عرصه در داستانهای دولتی بود. یافته ها نشان داد که بعد تضمین در مقطع ابتدایی دولتی با وزنی معادل 0. 371 که از سویر ماتریکس محدود بدست آمده بیشترین وزن را به خود اختصاص می شد. تصمیم گیران و مدیران بمنظور افزایش کیفیت خدمات آموزشی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه میگردد میبایست بازنگری در استراتژیهای خود در برخورد با این قشر بافرهنگ وزحمت کش علی الخصوص ارتقا سطح زندگی این عزیزان نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سروکوال،قرایند تحلیل شبکه، دبستان، کیفیت خدمات تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

عنوان انگلیسی Examination of service quality from expert’s view in primary school
چکیده انگلیسی مقاله Servqual is a standard model to measure customers’ perception regarding service quality and the Analytic Network Process (ANP) is one of the multiple criteria decision-making (MCDM) techniques to perform pair wise comparisons. As the high importance degree of education in primary schools, the core objective of this research was to investigate the weights of service quality in them from the view of experts. Result of ANP calculations showed that guaranty dimension with a rate about 0.379, which was obtained through the limit super matrix, was the most outstanding amongst the other Servqual five dimensions. This is their welfare level be improved by decision makers via long run planning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Servqual, ANP, primary school, service quality, MCDM

نویسندگان مقاله محسن میری | Mohsen Miri
Islamic Azad University Qazvin Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

پوران نوری | Pooran Noori
Islamic Azad University Qazvin Branch
استان البر،دبستان تربیت

منوچهر امیدواری | Manouchehr Omidvari
Islamic Azad University Qazvin Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها