یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی الگوی برون سپاری و انتخاب شرکتهای عامل سوم برای بازرسی تجهیزات وارداتی راه آهنجمهوری اسلامی ایران
چکیده فارسی مقاله بازرسی کالا در مبدا با بازی قبل از حمل به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت کاهش و با رفع اختلاف بین طرفین قرارداد قلمداد میگردد. این مقوله از دیدگاه سرمایه های منی نیز اهمیت ویزای دارد. چرا که اطمینان از واقعی بودن قیمتها و صحت فهمت های مندرج در مدارک خرید نیز یکی از وظایف مهم در این نوع بازرسی میباشد. این موضوع با توجه به حجم بالای تجنیترات وارداتی راه من جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مروری بر مجموعه قراردادهای گذشته و حال حاضر صنعت به این جا بیانگر ضعف در ارائه چارچوب مشخص برای آزمایشات و بازرسی های لازم فنی قبل از تینوېل گیری تجهیزات خریداری شده می باشد. با این حال نمی توان اعلام کرد که برون سپاری فعالیت های بازرسی به شرکتهای بازرسی خصوصی برای تمامی خریداران منید میباشد. همانطور که در سایر حوزه ها تیز این امر به چالش کشیده شده و محققین همواره در نظر گرفتن تهدیدات و خطرات برون سپاری را در کنار مزایای آن مورد تاکید قرار داده و تصبہ میری تنهایی را منوط به بررسی همه جنب امر دانسته اند. در کنار این امر، مسئله انتخاب شرکت باتری در صورت برونسپاری فعالیت های بازرسی مومی محبت پیدا می کند. در این کار مقاله این شاخص های مهم در بهبود کیتی، بازرسی فنی و شرکت های بازرسی فعال در این حوزه شناسایی مرد بند و سپس با استفاده از مناسب ترین مدل تصمیم گیری متناسب با شریط مسئله: رتبه بندی دقیقی انجام گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ازرسی کالای بازرسی قبل از حمل ( PSI)، برون سپاری فعالیت های بازرسی، رتبه بندی شرکت های بازرسی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره

عنوان انگلیسی Designing the outsourcing pattern and selecting third party agencies for inspection of imported Iranian Islamic Republic Railways’ equipments
چکیده انگلیسی مقاله ABSTRACTRegarding increasing the volume of goods traded among countries, the seriousness of inspection as one of the means of trade parties’ confidence and governments can be felt more than ever. Inspection of the goods in origin or Pre- Shipment inspection (PSI) as one of the most important tools to reduce or eliminate the dispute between the parties shall be deemed, Since ensuring the real price and accuracy of the actual price of purchasing documents (Price verification ) are one of the important tasks in this type of inspection. Due to the high volume of imported equipment of Iranian Islamic Republic Railways, this issue has a particular importance. A review of the past and present contracts of Iranian Islamic Republic Railways indicates weaknesses in providing the necessary technical framework for testing and inspection before delivery of purchasing equipment. However, we can not state outsourcing of inspection activities to private inspection company would be beneficial for all buyers. As it has also been challenged in other areas, Researchists always consider the benefits of outsourcing alongside its threats. They emphasized that the final decision would have considered all aspects of the subject. Regarding this issue, choosing of Inspection Company providing outsourcing inspection activities finds relevant. To do this, first of all, we should identify significant improvement Criterias of the inspection quality and active inspection agencies in this field. Then, by means of applying the most appropriate decision making model, an accurate ranking should be carried out. Nevertheless, unfortunately there is no comprehensive study in this regard at present.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inspection Agency, Out Sourcing , Multi Criteria Decision Making (MADM) , Ranking

نویسندگان مقاله حمید رضا احدي | Hamid Reza Ahadi
دانشگاه علم و صنعت ایران

سید هادي امام | Seyed Hadi Emam
دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین سبزه کار | Hossein Sabzehkar
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها