یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تعیین بهینه اندازه نمونه در آزمایش قابلیت اطمینان قطعات سامانههای تک کاره
چکیده فارسی مقاله بررسی قابلیت اطمینان سامانههای تککاره مانند موشکها و راکتها از پیچیدگی بیشتری نسبت به سامانههای معمول برخوردارند، ضمن اینکه انجام آزمایشهای قابلیت اطمینان بر روی آنها به دلیل تخریب آنها بسیار پر هزینه است .از این رو، برای سنجش اندازه فرسودگی این نوع سامانهها نیاز به انجام آزمایشها بر روی تعدادی از موجودی آنها به صورت نمونهای در چارچوب اما این مدل بهینهسازی با چالشهای مهمی مواجه است .درست است بخاطر هزینه زیاد باید تعداد ، یک مدل بهینهسازی وجود دارد نمونه مورد آزمایش را به حداقل رساند، اما قابلیت اطمینان بسیار بالای این سامانهها موجب میشود که گاهی هیچکدام از نمونهها در آزمایشها شکستی را نشان ندهند و برای مشاهده شکست باید تعداد نمونه را بالا برد. ما در اینجا برای تعیین اندازه نمونهی مربوط به سنجش قابلیت اطمینان سامانههای تککاره از ترکیب تکنیک بیزین و روش انتشار پراش که در تحقیقهای اخیر پیشنهاد شده است استفاده میکنیم و آن را بهبود میدهیم .کاری که ما میکنیم بهکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی تعداد نمونههای لازم برای آزمایش قطعات سامانه است .در واقع ما فرض میکنیم سامانه ما هم بهصورت کامل و هم بهصورت قطعات بازشونده ارزیابی قابلیت اطمینان میشود .این مقاله چگونگی کارکرد روش اصلاح شده را بر روی یک سامانه تک کاره گزارش مینماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قابلیت اطمینان، دستگاههای تککاره، روش بیزین، انتشار پراش، بدون خرابی، الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی Optimization of component sample size for one-shot system reliability
چکیده انگلیسی مقاله Measurement of the reliability degradation of the one-shot systems such as missile and rockets are more complex than those of conventional systems, as performing reliability tests on them are extremely expensive as they destruct the systems. Therefore, we need to inspect a sample of the lot in the framework of an optimization model which faces some challenges. In one hand, minimizing the sample size is important due to the cost involved. In other hand, one-shot systems are often highly reliable systems where it is possible to see no failures in the sample test, hence larger sample size is needed. In this paper, we combine Bayesian method with variance propagation technique and apply a genetic algorithm to calculate the sample size at both system level and component level. The working performance of this new method on reliability analysis of a one-shot system is then presented and analyzed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Reliability, one-shot systems, Bayesian method, variance propagation, genetic algorithm.

نویسندگان مقاله عاطفه مهرورز | Atefeh Mehrvarz
Alzahra University
دانشگاه الزهرا

محمد علی صنیعی منفرد | Mohammad Ali Saniee Monfared
Alzahra University
دانشگاه الزهرا

محمد علی فارسی | Mohammad Ali Farsi
ARI-Iranian space research center
پژوهشکده فضانوردی- پژوهشگاه فضایی ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها