یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی سیاست بهینه سفارش دهی و قیمت گذاری در زنجیره تامین دومنبعی در شرایط اختلال
چکیده فارسی مقاله اختلال در زنجیره تامین، پیش آمدی غیرمنتظره و عموما غیرقابل پیش بینی است که جریان عادی مواد و کالاها را مختل و سازمان را با ریسک های مختلف مواجه می کند. راهکار چندمنبعی، از راهکارهای پیشگیرانه ای است که انعطاف پذیری سازمان ها را برای مدیریت موثر اختلال تامین بهبود می بخشد. در این مقاله، زنجیره تامینی با یک تولید کننده و دو منبع تامین درنظر گرفته شده که منبع اول غیر قابل اطمینان است و با یک احتمال مشخص مختل و به طور کامل از دسترس خارج می شود. منبع تامین دوم دارای قابلیت اطمینان کامل است ولی، قطعات تولیدی آن، کیفیت پایین تری نسبت به قطعات تولیدی منبع اول دارند. تولید کننده علاوه بر احتمال مواجه شدن با اختلال تامین، از یک تقاضای غیرقطعی برخوردار است. هدف این مقاله، تعیین سیاست بهینه سفارش دمی برای تولید کننده و قیمت گذاری برای تامین کننده دوم با در نظر گرفتن اختلال منبع اول و عدم قطعیت در تقاضا است. برای دستیابی به این هدف، یک بازی رقابتی میان تامین کننده دوم و تولید کننده تعریف شده است. استراتژی بهینه تولید کننده و تامین کننده دوم و همچنین نقطه تعادل بازی رقابتی با استفاده از دو شیوه استگلبرگ و تش محاسبه شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهد که در تعادل استگلبرگ، استفاده همزمان از دو منبع برای تولید کننده در هر احتمالی برای اختاثل منجر به کاهش نتایج زبان - بار اختلال خواهد شد. اما در تعادل تش، تولید کننده در احتمالات پایین اختلال تنها از تامین کننده اول سفارش می دهد. سایرویژگی های مدل توسعه یافته از طریق انجام تحلیل های مناسب و با استفاده از آزمایشات محاسباتی لازم تبیین شده اند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین، اختلال، راهکار دوتبعی، قابلیت اطمینان، برنامه ریزی دوسطحی، تئوری بازی ها۔

عنوان انگلیسی Optimal Ordering and Pricing Policies in a Dual Sourcing Supply Chain under Disruption
چکیده انگلیسی مقاله Disruption in a supply chain is unexpected event and mostly impossible to forecast it. In this case, flow of materials and products will not be normal and make firms deal with risks. Multi sourcing is one of the mitigation strategies that improve flexibility of firms to manage supply disruption. In this paper, we consider a supply chain with one manufacturer and two suppliers. The first supplier is unreliable; it means that, the first supplier will disrupted and become perfectly unavailable with a given probability. Backup supplier is reliable but produce parts with lower quality. Also, market demand for manufacturer is uncertain. The main purpose is to determine optimal ordering policy for manufacturer and optimal pricing policy for backup supplier by considering disruption probability of first supplier and uncertain market demand. To determine optimal policies, a non-cooperative game is developed based on nash and stackelberg solution concepts between manufacturer and backup supplier. The results show that, in stackelberg equilibrium, optimal policy for manufacturer is to order Simultaneously from the two suppliers for all of the disruption probabilities. But in nash equilibrium, when disruption probability is low, optimal policy for manufacturer is to order only from the first supplier. Numerical test problems presented to explain the other features of developed model using sensitivity analysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply Chain, Disruption, Dual Sourcing Strategy, reliability, Bi Level Programming, Game Theory.

نویسندگان مقاله نرگس محمدزاده | Narges Mohammadzadeh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

سيد حسامالدين ذگردي | Seyed Hessameddin Zegordi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها