یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی روشی ابتکاری برای طراحی چیدمان تسهیلات بر پایه الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل وتبرید شبیه سازی
چکیده فارسی مقاله بر طبق نظریه فرانسیس [1] حزینه جریان مواد بین 20 تا 50 درصد کل هزینه های عملیاتی تولید محصول را در بر دارد که چیدمان مناسب می تواند 10 تا 30 درصد در این هزینه صرفه جویی نماید. از اینرو جانمایی مناسب تسهیلات نقش بسزایی در کاهش هزینه های تولید دارد. در این مقاله مسئله طراحی چیدمان تسهیلات با مساحتهای نابرابر در حالت کلی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای حل مسئله، آن را بوسیله برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته مدل نموده و سپس با استفاده از مفهوم گراق زوجی روشی ابتکاری برای حل آن معرفی می شود. روش ابتکاری بر اساس ترکیب الگوریتم قرابتکاری زنبور عسل و تبرید شبیهسازی شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با بهترین جواب های موجود میباشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله چیدمان تسهیلات، گراف زوجی، مساحت های نابرابر، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده، الگوریتم زنبور عسل

عنوان انگلیسی Heuristic Method for Designing Facility Layout Based on Bee Algorithm and Simulated Annealing Algorithm
چکیده انگلیسی مقاله According to Francis theory [1], material handling costs is between 20 to 50 percent of the total manufacturing costs, which could be reduced up to 30 percent by proper layout. Hence proper facility layout has a significant role in reducing production costs. In this paper, Unequal Area Facility Layout Problem is considered. The problem is modelled with Mix-Integer Programing, then through the concept of Graph Pair, a hybrid heuristic method based on Bee Algorithm and Simulated Annealing Algorithm is proposed. The computational results show the efficiency of the suggested Algorithm in comparison to the best available results
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Facility Layout, Graph Pair, Unequal Area, Simulated Annealing Algorithm, Bee Algorithm

نویسندگان مقاله قاسم شمسایی | Ghasem Shamsaee
Shiraz University of Technology
دانشگاه صنعتی شیراز

مرتضی کاظمی | Morteza Kazemi
Shiraz University of Technology
دانشگاه صنعتی شیراز


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها