یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه سه الگوریتم فراابتکاری توسعه یافته به منظور حل مساله سرمایه گذاری در منابعپروژه با اهداف کمینه سازی همزمان مجموع هزینه های منابع و زمان اتمام پروژه
چکیده فارسی مقاله یکی از مسائل مهم در زمینه زمانبندی پروژه که در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است، مساله سرمایه گذاری در منابع است. در این مساله، بر خلاف سایر مسائل زمانبندی پروژه، سطح در دسترس منابع به صورت متغیر تصمیم در نظر گرفته می شود. در این مقاله، مساله سرمایه گذاری در منابع به منظور بهینه سازی همزمان اهداف کمینه سازی مدت زمان اتمام پروژه و کمیته سازی مجموع هزینه های تدارک متابع مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور حل این مساله از سه الگوریتم فرا ابتکاری توسعه یافته ژنتیک چندهدفه مرتب سازی تامغلوب، الگوریتم ژنتیک رتبه بندی تامغلوب و الگوریتم چندهدقه اجتماع ذرات استفاده می شود. همچنین مسائل با ابعاد مختلف از کتابخانه دیجیتال مسائل زمانبندی پروژه انتخاب و توسط الگوریتم ها حل می شود. به منظور مقایسه الگوریتم ها، از شش معیارهای ارزیابی مسائل چندهدفه استفاده شده است. برای مقایسه الگور ہنم شاء از یک روش تصمیم گیری چندشاخصه ، بنام روش تاپسیس، استفاده شده است. در انتها میزان حساسیت جواب های الگوریتم ها به ابعاد مسائلمورد بررسی قرار می گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع، سرمایه گذاری در منابع، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی تامغلوب الگوریتم بهینه سازی چندهدفه اجتماع ذرات

عنوان انگلیسی Solving a bi-objective resource investment problem using metaheuristic algorithms
چکیده انگلیسی مقاله In this Paper, a bi-objective resource investment problem in which the first objective function tries to minimize the completion time of the project and the second one tries to minimize the total resource costs is considered. Due to problem complexity, three modified meta-heuristic algorithms, NSGA-II and NRGA andMOPSO are applied to solve the models.To compare the algorithms, a set of test problem is considered. In addition, a MADM approach called TOPSIS is applied to compare the algorithms' results. Finally, the sensitivity analysis in terms of problem’s performanceis fulfilled
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله RCPSP, RIP, Multi-objective Project Scheduling, NSGA-II, MOPSO.

نویسندگان مقاله مسعود ارجمند | Masuod Arjmand
Islamic Azad University, Qazvin
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین

امیرعباس نجفی | Amir Abbas Najafi
Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها