یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته کامل تحت شرایط عدم قطعیت تقاضا و بازگشت محصولات
چکیده فارسی مقاله در این مقاله زنجیره تأمین حلقه بسته کامل را بررسی میکنیم. زنجیره تأمین حلقه بسته کامل شامل زنجیره تأمین رو به جلو و رو به عقب میشود. شبکه بررسی شده شامل تأمینکنندگان، کارخانههای تولیدی، توزیعکنندگان، مشتریان، مراکز جمعآوری و مراکز انهدام است، همچنین از تکنیک سناریوسازی بهمنظور بررسی عدم قطعیت مقدار تقاضا و مقدار بازگشت محصولات از مشتریان استفاده شده است. این موضوع باعث میشود که مدل ارائه شده با مدلهای موجود در دنیای واقعی تطابق بیشتری داشته باشد. در این پژوهش سعی میکنیم با استفاده از مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط هزینههای کل زنجیره تأمین را کاهش دهیم و در ارتباط با محل قرار گیری تسهیلات، میزان تولید هر یک از محصولات در مراکز تولیدی و میزان کالای مبادله شده بین اجزاء مختلف زنجیره تصمیم گیری کنیم .با توجه به پیچیدگیهای محاسباتی موجود در مدل، یک الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات بهمنظور حل مسئله در اندازههای بزرگ توسعه داده شد. نتایج به دست آمده کارایی مدل ارائه شده را در شرایط عدم قطعیت در تقاضا و میزان بازگشت محصولات را نشان میدهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تأمین حلقه بسته، برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط، عدم قطعیت، الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات.

عنوان انگلیسی Complete closed-loop supply chain network design under uncertainty of demand and return Products
چکیده انگلیسی مقاله In this research, we focus on Complete Closed Loop Supply Chain. Complete Closed Loop Supply Chain includes forward and backward supply chain. Reviewed network includes suppliers, manufacturing units, distributers, customers, collecting centers and disposal centers. In addition, Scenario technic is used to examine demand’s amount uncertainty and customer’s production returns. This leads to correspondence of purposed model to available models in real world. In this research, we use Integer Number Linear Programing model to decrease total expenses of supply chain and in relation to the location of the facility, the amount of each product at the production sites and the amount of goods exchanged between the various components of the decision-making chain. Owing to complicity of model calculations, a Particle swarm optimization algorithm has been developed to solve the problem in large scale. Results show the efficiency of purposed model in demand amount uncertainty and production return amounts
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Closed-loop supply chain Mixed Integer Linear Programming Uncertainty Particle Swarm Optimization algorithm

نویسندگان مقاله موسی الرضا ابوچناری | Musareza Abochenari
دانشگاه صنعتی شریف

حسین عاکفی | Hossein Akefi
دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا اکبری جوکار | Mohammad Reza Akbari
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها