یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب استراتژی های بهینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد کمی کیفی با در نظر گرفتنپویایی در تعویض استراتژی
چکیده فارسی مقاله افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به استفاده از فرآورده های مختلف صنعتی، انرژی، مواد غذایی و ... را هر لحظه بیشتر و بیشتر می کند. تمام مصنوعات بشری و دستگاها دارای عمر محدود می باشند. زیرا از مجموعه ای از اجزای الکتریکی و مکانیکی، تشکیل شده اند که در هر لحظه مکان خرابی آن جر و در نتیجه از کار افتادگی دستگاه یا حتی کل سیستم وجود دارد. این حقیقت غیر قابل انکار است که هر چه خرابی خطرناک باشد، اهمیت فعالیت های بت بیشتر است. فعالیتهای نت در سیستم تنهایی که خوابی شان با نوقشان می تواند بسیار نامطنوب باشده فوری است. در این میان انتخاب استرانڑی مای بهینه نگهداری و تعمیرات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق مدی کمی کیفی با در نظر گرفتن شرایط محیطی توسعه داده می شود که علاوه بر انتخاب استراتژی بهینه، زمان بهینه جهت تعویض استراتژی را نیز ارائه می شد. از مهمترین امتیازات این مدل استفاده همزمان از معیا رای کمی و کیفی و ضمچنین پویا بودن انتخاب استراتژی می باشد . برای این منظور از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن معیار مهم هزینه استفاده شده است. در نهایت کارکرد مدل در یک مثال واقعی تشریح می شود و سپس نتایج آن تحمیل حساسیت می گردد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله 1استراتژی های نگهداری و تعمیرات 2رویکرد کمی کیفی 3شرایط محیطی 4تصمیم گیری چند معیاره

عنوان انگلیسی Maintenance Optimal Strategy Selection Using Quantitative-Qualitative Methods and dynamic strategy selection
چکیده انگلیسی مقاله By the passage of the time, Incremental population needs more and more to get industrial products, Energy, food, etc. All the sets and human artifact’s life times are limited. Because they have made by a collection of electrical and mechanical components, any time, their breakdowns and so failure of set or the whole system are possible. The more dangerous breakdown, the higher importance of maintenance activities, its undeniable fact. To consider the maintenance activities, it is necessary for systems whose breakdowns are so undesirable. In this situation, selection of maintenance optimal strategies has a special importance. In this study, by considering systemability, a quantitative-qualitative model is developed which spite of optimal strategy selection, it gives optimal time to strategy changing. One of the most important advantages of this model is consideration of both quantitative-qualitative criteria and this strategy selection is dynamic. For this, it uses Multi Criteria Decision Making approach by considering cost criteria. Finally, explained the application of model and sensitivity analysis of results
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله 1- Maintenance strategies 2- Quantitative- qualitative approach 3- systemability 4- Multi Criteria Decision Making

نویسندگان مقاله حسین عبدالهی | Hossein Abdollahi
Isfahan University of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

ناصر ملاوردی | Naser Mollaverdi
Isfahan University of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها