یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش به منظور بهبود در بکارگیری سیستم های برنامه ریزیمنابع سازمان (ERP)
چکیده فارسی مقاله در دهه 90 میلادی با توجه به پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات، ایده سیستم یکپارچه ای که تمام بخش های سازمان را پوشش دهد، مطرح شد. حاصل این ایده، سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بود. در این مقاله، تأثیر تسهیم دانش بر روی بکارگیری سیستم ERP بررسی می شود. خودکارآمدی و جو سازمانی (اتصاف، نوآوری و وابستگی) نیز به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روی تسهیم دانش بررسی می شوند. برای ارزیابی روابط بین متغیرها و تأثیر آنها بر روی یکدیگر از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار اسمارت بی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش تأثیرات معنی دار مثبت بین تمامی متغیرهارا نشان می دهد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی منابع سازمان، تسهیم دانشخودکارآمدیو سازمانی

عنوان انگلیسی Examining the FactorsInfluencingKnowledge Sharingto ImprovetheUtilizationof Enterprise Resource Planning (ERP)Systems
چکیده انگلیسی مقاله In the90s, according to theprogress ofinformation and communication technology, the idea of an integrated systemthatcoversall aspects of the organization was introduced. The result ofthisidea was anintegratedenterprise resource planning(ERP) system.Inthis paper, the impact of knowledge sharingon theutilizationof ERP systemis examined. Self-efficacyandorganizational climate(in fairness, innovativenessandaffiliation) as well as thefactorsinfluencingknowledge sharingare examined.Toassessthe relationships between variablesand their effectoneach otherthepartialleast squares(PLS) methodandSmartPLSsoftwareis used. The result of this study showssignificant positive correlationsfor allvariables.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Enterprise resource planning, Knowledge sharing, Self-efficacy,Organizational climate

نویسندگان مقاله محمد رحیم رمضانیان | Mohammad Rahim Ramezanian
University of Guilan
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

مرجان حدیدي ماسوله | Marjan Hadidi Masouleh
University of Guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها