یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی پویایی های مدیریت سبد پروژه های سرمایه گذاری - مطالعه موردی یک شرکتنیروگاه ساز خصوصی
چکیده فارسی مقاله هدف از این تحقیق، توسعه یک مدل پویایی شناسی سیستم برای فهم عمیق تر پویایی های مدیریت سبد پروژه در بخش انرژی است. در این راستا، از یک شرکت نیروگاه ساز خصوصی به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. به دلیل پیچیدگی فرآیندها در شرکتهای نیروگاه ساز و همچنین لزوم اراته سیاست های بهینه در قبال این شرکت ها، از متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. از آنجا که مدل اراته شده برای مدل سازی دنیای واقعی استفاده شده است، می تواند دیدگاه مدیران را در قبال پویایی کسب و کار این شرکتها ارتقاء دهد و با استفاده از بازخوردهای اثرگذار در سیستم، ضمن تسهیل تدوین استراتژی های جدید سبد پروژه های سرمایه گذاری شرکتها، پایداری شرکت را تضمین نماید. در نهایت با توجه به شرایط جاری شرکت و همچنین پیشنهادهای مطرح شده برای این شرکت، سناریوهایی طراحی شده و نتایج این سناریوها با استفاده از مدل مورد مقایسه قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت سبد پروژه های سرمایه گذاری، تفکر سیستمی، پویایی شناسی سیستم های شرکت نیروگاه ساز

عنوان انگلیسی An Investigation on Project Portfolio Management Dynamics - Case Study of an Iranian Independent Power Producer
چکیده انگلیسی مقاله Purpose of this paper is to develop a systems dynamic model to gain a better understanding of project portfolio management dynamics in energy sector. To do so, an Iranian Independent Power Producer (IPP) is used as a case study. To cope with complexity of business processes in a power producer company and formulate an optimum policy, systems dynamics methodology is used. The developed model is used in the real-world case study to rectify managers Viewpoint about their business dynamics and formulate new project portfolio strategies to improve viability of the company. Finally, based on current situation and company consulting group offers, three scenarios are designed and results of these scenarios compared.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project Portfolio management, systems thinking, System dynamics, Power Producer Company

نویسندگان مقاله سید حسین حسینی | Seyed Hossein Hosseini
University of Tehran
دانشگاه تهران

رحمان زارعیان | Rahman Zareayan
University of Tehran
دانشگاه تهران

حامد شکوری گنجوی | Hamed Shakouri
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها