یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی برنامه ریزی تولید چندمرحله ای در زنجیره تأمین حلقه بسته همراه با راهاندازیهای وابسته به توالی و انتقال راه اندازی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مسألهی برنامهریزی تولید چند مرحلهای، چند محصولی، چند پریودی با راه اندازیهای وابسته بهه تهوالی در زنجیهره تهأمین حلقه بسته مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیندهای تولید و تولید مجدد هر محصول بهطور متوالی درنظرگرفته شدهاند و بها انجهار راه انهدازی برای هر محصول، هر دو فرآیند قابل اجرا هستند. برای فرمولبندی مسأله یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ارایه شده است و بهمنظور حل مدل مذکور سه الگوریتم ابتکاری با استفاده از رویکرد افق متحرک توسعه داده شده است. مدل ریاضی اصلی مبنای توسعهی دو روش حل قرارگرفته است، اما بهمنظور حل مسأله در ابعاد بزرگتر، روش سور مبتنی بر مدل سادهسازی شده میباشد که از حذف بخش غیرترتیبی فضای جواب مدل اصلی حاصل شده است. به منظور ارزیابی روشهای ارایه شده آزمایشات عددی انجار شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامهریزی تولید، زنجیره تأمین حلقه بسته، راهاندازی وابسته به توالی، انتقال راهاندازی، افق متحرک، جریان کارگاهی.

عنوان انگلیسی Multi-stage production planning with sequence-dependent setups and setup carry over in closed-loop supply chain
چکیده انگلیسی مقاله This paper studies multi-stage, multi-product, multi-period production planning problem with sequence dependent setups in closed-loop supply chain. Manufacturing and remanufacturing processes of each product are regarded consequently, and both of them could be performed if machine is ready for processing corresponding product. To formulate the problem, a mixed-integer programming (MIP) model is presented and three heuristic algorithms using rolling horizon are developed to solve the model. Two heuristic algorithms are developed based on the original problem, but to solve the large instances the third heuristic is based on the simplified model, which is obtained by elimination of non-permutation sequences of solution space. In order to evaluate the proposed methods, numerical experiments are conducted.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Production planning, Closed-loop supply chain, Sequence dependent setup, Setup carry over, Rolling horizon, Flow shop

نویسندگان مقاله سمیه ترکمن | Somaye Torkaman
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید محمد تقی فاطمی قمی | Mohammadtaghi Fatemi Ghomi
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها