یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تحلیل شکست سیستم با ترکیب روشهای تحلیل ریسک و نقشه های شناختی فازی
چکیده فارسی مقاله تشخیص و تحلیل شکسته در سیستم های پیچیده یکی از مسایل چالش برانگیز دنیای کسب و کار امروزی است. در فرایندها با اجزاء زیاد، نقص در عملکرد هر یک از آنها باعث بروز نقص در فرایند می شود. بنابراین با اطلاع از میزان احتمال وقوع شکست در هر یک از اجزا در هر مرحله، می توان از وقوع شکست جلوگیری کرد که این موضوع باعث کاهش چشمگیر هزینه ها خواهد شد. در این پژوهش برای افزایش قابلیت اطمینان تشخیص و تحلیل شکست سیستم، یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر روشهای تحلیل ریسک و نقشه های شناختی قازی توسعه داده شده است. در این روش جدید، با استفاده از تحلیل درخت خطا (FTA) شکست های سیستم شناسایی شده سپس با استفاده از روش تحلیل شکست و آثار قازی (FFMEA) عدد اولویت ریسک مربوط به هر شکست تعیین می شود. براساس نتایج روش های فوق به عنوان روشهای تحلیل ریسک، نقشه شناختی قازی (FCM) ساخته می شود. با استفاده از نقشه ایجاد شده و در روش استنتاج، شکست ها اولویت بندی می شوند و تحلیل وضعیت سیستم بر اساس شرایط انجام میگردد. بمنظور نشان دادن کاربردی بودن روش پیشنهادی این روش برای تحلیل شکست در فرایند ذوب آهن کوره قوس الکتریکی بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد نقص در کابل های ارتباطی، اشکال در کارت های ورودی و خروجی، واحد پردازش مرکزی (CPU)، برق ورودی، سیستم توزیع و سنسورهای فشار، دما و جریان دارای بیشترین اهمیت در ایجاد شکست توقف ذوب است. از سوی دیگر نتایج بدست آمده بر اساس سناریو های متفاوت، درباره وضعیت توقف ذوب مورد تایید کارشناسان است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نقشه شناختی قازی، تحلیل فازی حالات شکست و آثار، تحلیل درخت خطا، تشخیص شکست سیستم

عنوان انگلیسی System Failure Analysis using Risk Analysis Methods and Fuzzy Cognitive Maps
چکیده انگلیسی مقاله Diagnose and analyzing in complex systems are two of most important challenges in today's business world. In processwith lots of components, Fault in each of them cause to fault in the main purpose so with the knowledge of the probability of failure of any component at each stage of the process, you can avoid the failure that this causes a dramatic reduction in costs. To this end, the proposed fault analysis method will be a useful tool for failure analysis process.In this study, to increase the reliability of detection and failure analysis system, a new hybrid approach based on methods of risk analysis and fuzzy cognitive map has been developed. In this new method, using fault tree analysis (FTA) System failures are detected,In this study, to increase the reliability of detection and failure analysis system, a new hybrid approach based on methods of risk analysis and fuzzy cognitive map has been developed. In this new method, by using fault tree analysis (FTA) System failures are detected, then the method ofFuzzy Failure mode and effects (FFMEA) Risk Priority Number for each failure is determined. According to the above method as a method of risk analysis, Fuzzy Cognitive Map (FCM) is made.In this study, to increase the reliability of detection and failure analysis system, a new hybrid approach based on methods of risk analysis and fuzzy cognitive map has been developed. In this new method, using fault tree analysis (FTA) System failures are detected, then the method of failure analysis and fuzzy (FFMEA) Risk priority number for each failure is determined. According to the above method as a method of risk analysis, fuzzy cognitive map (FCM) is made. The map created using two methods of inference, failures are prioritized based on the analysis of the system is done. In order to demonstrate the applicability of the proposed method, the procedure for failure analysis in the process of iron smelting electric arc furnace is used. The results indicate that factors such as defects in the communication cable, the card input and output forms, the central processing unit (CPU), input power, distribution systems and sensors for pressure, temperature and flow of the melt-off is most important in causing the failure. The results are based on different scenarios about the state of stopping the melt has been approved by experts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fuzzy Cognitive Map (FCM), Failure diagnosis system, Flute Tree Analysis (FTA), Failure mode and effects analysis (FMEA)

نویسندگان مقاله فاطمه ترکیان ولاشانی | Fatemeh Torkian
Amirkabir University of Technology
واحد دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اکبر اصفهانی پور | Akbar Esfahanipour
Amirkabir University of Technology
دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها