یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی جهت کاهش اثر ضربه شلاقی سیستم موجودی زنجیره تامین با رویکردسیستم های پویا
چکیده فارسی مقاله ضربه شلاقی در زنجیره تامین نوسانی است که یکی از دلایل اصلی ایجاد کننده آن تغییرات تقاضا می باشد. اثر ضربه شلاقی یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی زنجیره تامین است، بنابراین دستیابی به راه حلی جهت کاهش این اثر یکی از مهم ترین مسائل جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین می باشد. شیوه های گوناگونی برای حل مشکلات پدید آمده است که بتواند با کمترین صرف هزینه و انرژی، بیشترین بازدهی را کسب کند. تفکر سیستمی یکی از کاملترین اندیشه های بشری در این زمینه بوده است. سیستم های پویا به عنوان بخش قابل توجهی از انواع سیستم ها در مدل سازی فرآیندهای زنجیره تامین، با توجه به ماهیت تغییر حالت آن در طول زمان همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله ابتدا سیستم موجودی یک زنجیره تامین چهار سطحی با استفاده از رویکرد سیستم های پویا (SD) تحت پارامترهای مشخص مدل سازی شده است. سپس اثر ضربه شلاقی که نتیجه تغییرات تقاضای مشتریان می باشد شبیه سازی گردیده است که نتایج آن نشان دهنده تغییرات بسیار زیادی در سطوح بالاتر زنجیره تامین با توجه به تغییرات اندک تقاضای مشتریان می باشد. نهایتا با طراحی یک پایگاه داده مرکزی و شبیه سازی دوباره مدل، اثر ضربه شلاقی کاهش دادهشده و نتایج آن در قالب نمودارهایی ارائه گردیده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضربه شلاقی، زنجیره تامینه سیستم های پویا، سیستم موجودی، پایگاه داده مرکزی، شبیه سازی

عنوان انگلیسی System Dynamics Modeling for Reducing Bullwhip Effect in Inventory System of Supply Chain
چکیده انگلیسی مقاله One of the main causes of creation of bullwhip effect in supply chain is changes in demand of costumers. Bullwhip effect is one of the reason of supply chain’s deficiency; therefore, finding a solution to decrease this effect is one of the important solutions of supply chain improvement. Many methods have been established to solve these limitations with minimum energy and time consumption and maximum efficiency. System Thinking is one of the complete developed manners in mentioned field. System Dynamics (SD) known as the most considerable part of supply chain modeling process due to switch essence over time. In this article, inventory system of four-level supply chain has modeled with systems dynamic approach under specified parameters. Then bullwhip effect has simulated that results show many changes in upper levels of supply chain with lower changes in demand of costumers. Finally, with a design of central data base and simulated the model again to decrease bullwhip effect and show it results in figures.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bullwhip effect, Supply Chain, System Dynamics, Inventory system, Central Database, Simulation

نویسندگان مقاله امیر علی عباس زاده اصل | Amir AliAbbaszadehasl
دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

جواد نعمتیان | Javad Nematian
دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها