یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل سازی و تحلیل استراتژیک مناقشه اتمی ایران با استفاده از نظریه بازیها
چکیده فارسی مقاله نظریه بازیها کاربرد خود را در حل و فصل مناقشات موجود در دنیای واقعی نمایش داده است و امروزه مورد استفاده محققان برای مدل سازی مناقشات است. در این تحقیق تلاش می شود یکی از مهمترین و طولانی ترین مناقشات موجود در کشور توسط مناقشه اتمی ایران می باشد. این مناقشه به کمک رویکرد نمایش فرم ،نظریه بازیها مدل سازی شود. این مناقشه بحث برانگیز و مهم وضعیت های تعادل در این مناقشه شناسایی می شود. این ، گزینه ای مدل سازی می شود و با استفاده از رویکرد پایداری متوالی رویکرد در سالهای اخیر برای حل مناقشات دنیای واقعی توسعه پیدا کرده است و در حل بازیهایی با بیش از دو بازیگر و تعداد حالات زیاد بسیار پر کاربرد می باشد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که ایران برنامه های هسته ای خود را در ازای کاهش تحریم های بین المللی تعدیل خواهد کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پایداری متوالی، فرم گزینه ای، مناقشه اتمی، نظریه بازیها

عنوان انگلیسی Modeling and Analysis of Iran’s atomic Conflict, Using Game Theory
چکیده انگلیسی مقاله Game theory possesses the capability to resolve real world conflicts. This paper models one of the most important and longest conflicts in Iran. This problem is the current atomic conflict between Iran and the powerful countries. We use the option form to model this conflict. Sequential stability is used as a solution concept for stability definition to find equilibria. The results show that the most likely outcome is the state in which Iran reconsider in its nuclear programs to receive some incentives like removing the current sanctions
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Atomic Conflict, Game Theory, Option Form, Sequential Stability

نویسندگان مقاله علیرضا قهطرانی | Alireza Ghahtarani
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجید شیخ محمدی | Majid Sheikhmahammady
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها