یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی تأثیر هوش رقابتی بر رضایت مشتری (مطالعه موردی : صنعت فرش ایران)
چکیده فارسی مقاله در دنیای رقابتی امروز پیش بینی حرکات رقبا و پی بردن به برنامه های آتی آن ها نقش مهمی را در جلوگیری از غافلگیری سازمان ها بازی کرده و از حذف شدن آن ها از گردونه رقابت جلوگیری می کند. یکی از بهترین ابزارهای فعلی جهت اجرای این امر مهم پیاده سازی سیستم هوش رقابتی است. در این پژوهش به ارزیابی و شناسایی میزان تاثیر هوش رقابتی بر رضایت مشتری در شرکت های تولیدی، بازرگانی قرش دستبافت ایرانی پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت یک تحقیق کاربردی بوده است. نمونه آماری شامل 10شرکت برتر از تولید کننده فرش دستبافت میباشد. روش گرداوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است. از دو پرسشنامه رضایت مشتری و هوشمندی رقابتی استفاده گردید و با توجه به آلفاهای محاسبه شده پرسشنامه ها پایایی مناسب نیاز داشتند. پس از بررسی جامعه از نظر نرمال بودن از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس با روش حداکثر درستنمایی به بررسی رابطه بین متغیر ها پرداخته شد. با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، بین ابعاد 4گانه هوش رقابتی، آگاهی رقابتی، آماسی اجتماعی استراتژیک، آگاهی بازاریابی و آگاهی تکنولوژیکی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر هوش رقابتی دارند. همچنین بین ابعاد 5گانه رضایت مشتری، همدلی، تضمین، پاسخگوبی، ملموسات و قابلیت اعتماد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری دارند. با استفاده از برآوردهای رگرسیونی استاندارد شده، برآورد مسیر هوش رقابتی بر رضایت مشتری مقدار 73100 بدست آمد. در نتیجه فرضیه تاثیر مثبت هوش رقابتی بر رضایت مشتری رد میشود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوشمندی رقابتی - رضایت مشتری - صنعت فرش ایران

عنوان انگلیسی Assess the impact of competitive intelligence on customer satisfaction (Case Study: Iran's carpet industry
چکیده انگلیسی مقاله In today's competitive world actions of competitors and to predict their future programs organizations have played an important role in preventing the surprise of the competition prevents them from being deleted. One of the best current tools to perform this task is the implementation of competitive intelligence system. In this study, to evaluate and determine the impact of competitive intelligence on customer satisfaction in manufacturing firms, trade hand-woven carpets Iran. The study of the purpose and nature of the research have been applied. The sample includes the top 10 producers of handmade carpets. Data for field data collection instrument was a questionnaire. Two questionnaires were used in competitive intelligence and customer satisfaction Alpha calculated according to the questionnaire had good reliability. After checking for normality of the Structural equation modeling and the method of MLE software Amos to examine the relationship between the variables were examined. According to the standardized regression coefficients between the four dimensions of competitive intelligence, competitive intelligence, social awareness, strategic marketing knowledge and technological knowledge, in order to have the greatest impact on competitive intelligence. The dimensions of the five-fold between customer satisfaction, empathy, assurance, responsiveness, tangibles and reliability in order to have the greatest impact on customer satisfaction. Using standard regression estimates, the estimated value of 0.073 was obtained Route competitive intelligence on customer satisfaction. The positive impact of competitive intelligence on customer satisfaction as a result of hypothesis is rejected.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Competitive intelligence - Customer Satisfaction - Iranian carpet industry

نویسندگان مقاله فرشید عبدی | Farshid Abdi
دانشکده صنایع،تهران جنوب

مرجان سلیمانی | Marjan Soleymani
دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران جنوب

دلارام شریفی | Delaram Sharifi
دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران جنوب

مستانه ناصری | Mastaneh Nasseri
دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها