یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی قیمت گذاری و زمانبندی تولید در سیستم EPQبرای کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول
چکیده فارسی مقاله کالاهایی که به مرور زمان ارزش خود را از دست می دهنده کالاهای فاسدشدنی نامیده می شوند. تعیین قیمت فروش و زمانبندی تولید برای این کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است. در گذشته قیمت گذاری و سیاست های تولیدی به صورت مجزا انجام می گرفت، اما تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، نشان می دهد که تعیین توام قیمت و سیاست تولید برای کالاهای فاسدشدنی می تواند منجر به افزایش سود بنگاهها شود. در این مقاله، مدلی برای قیمت گذاری و زمانبندی تولید کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در سیستم EPQتوسعه می یابد. تقاضا به صورت پیوسته و وابسته به قیمت و زمان فرض شده است. هدف اصلی در مدل، تعیین قیمت فروش و زمانبندی تولید به گونه ای است که سود بنگاه حداکثر شود. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مدل سازی مساله انجام می گیرد و هزینه های مختلف سیستم EPQ تعیین می کردند تا بر اساس آنها، تابع سود کل تشکیل شود. سپس متغیرهای مساله از تابع سود استخراج می شوند و در نهایتمثالی عددی برای اثبات کارایی مدل ارائه می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت گذاری، کالای فاسد شدنی غیرانی، زمانبندی تولید، مدل EPQ، ارزش زمانی پول

عنوان انگلیسی Pricing and production scheduling of EPQ system for noninstantaneous deteriorating items with time value money
چکیده انگلیسی مقاله In general, when the value of goods reduces over time, we call them “deteriorating goods”. The pricing and production policy for the deteriorating items are very important issues. In past, pricing and production policy are determined independently. However, the recent studies showed that joint decision about these two factors leads to improvement in the firm’s profit. In this paper, we develop the joint pricing and production scheduling for non-instantaneous deteriorating items in an EPQ system with time value money. The demand function is continuous, and depend on the time and price. The main objective is determine the sales price and production schedule to maximize the total profit. We first formulize the model. Then, we calculate the inventory system costs. Finally, we run a numerical example.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pricing, non-instantaneous deteriorating items, production scheduling, EPQ model, time value money.

نویسندگان مقاله عیسی نخعی کمال آبادی | Isa NakhaiKamalabadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

هیرش محمدی پور | Heresh Mohammadipoor
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

رضا میهمی | Reza Maihami
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها