یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک الگوریتم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط اسیدشویی نورد سرد مجتمع فولاد مبارکهاصفهان
چکیده فارسی مقاله با توسعه اقتصاد و افزایش رقابت در صنایع مختلف کاهش هزینه های تولید تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت های تولیدی شده است. برای نیل به این هدف باید تا حد امکان شرایط مدل سازی مسئله را به شرایط واقعی نزدیک نمود. در این مقاله مساله زمان بندی خط تولید اسیدشویی در ناحیه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه ارائه شده است. این مسئله با نامPLS ) Pickling Line Scheduling) است مسئله انتخاب مناسب برنامه ما و به طور همزمان تعیین توالی آنها و همچنین انتخاب مناسب کلاه های داخل این برنامه ها و تعیین توالی آنها در برنامه ها با در نظر گرفتن محدودیت های متنوع حاکم بر تولید در خط تولید اسیدشویی به نحوی که بهره وری خط تولید بالا رفته و هزینه ها تولید کاهش یابد، است. یک مدل ریاضی غیر خطی و یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله ارائه شده است. نتایج حاصل از نمونه های واقعی مورد بررسی نشان دهنده کارایی الگوریتم نسبت به روش دستی برنامه ریزی مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسیدشویی، نورد سرد الگوریتم ابتکاری، برنامه ریزی تولید

عنوان انگلیسی An Efficient Heuristic Algorithm for Pickling Line in Esfahan's Mobarakeh Steel Company
چکیده انگلیسی مقاله Reducing production costs has become one of the most important concerns, due to the economic development and increasing competitiveness in industries. To achieve this goal, considering real conditions is important. In this presentation, we investigate the production scheduling of a Pickling Line in Esfahan's Mobarakeh Steel Company called Pickling Line Scheduling (PLS). The problem is to generate multiple production turns for the Pickling Line coils and at the same time determine the sequence of these turns and select coils then the sequence coils of these turn so that the productivity and product quality both maximized while the production cost minimized. We formulate this problem as a mixed integer nonlinear program and propose a heuristic algorithm to obtain satisfactory solutions. Results on real production instances show heuristic algorithm is more effective and efficient with comparison to manual scheduling in Esfahan's Mobarakeh Steel Company
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pickling Line, Cold Mill, Heuristic Algorithm, Production Planning

نویسندگان مقاله محبوبه کبیری | Mahboobeh Kabiri
International Systems Engineering & Automation Company
شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون

پریناز واعظ | Parinaz Vaez
International Systems Engineering & Automation Company
شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها