یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای روش تاپسیس بازهای و تحلیل رابطه خاکستری(GRA) جهت حل مسأله توزیع امکانات
چکیده فارسی مقاله چکیدهانتخاب قانون توزیع امکانات یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده که عملکرد یک سیستم تولید را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد اما در این زمینه اطلاعات مربوط به معیارها و گزینه ها واضح و شفاف نیستند و نمی توان آن ها را با مقادیر عددی بیان کرد. برای مواجهه با پیچیدگی های اینگونه مسائل تصمیم گیری، استفاده از رویکردهای ترکیبی امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا در این مقاله، یک روش تصمیم گیری گروهی جدید براساس ترکیب مجموعه خاکستری، مفاهیم TOPSIS و تحلیل رابطه خاکستری (GRA) برای انتخاب قوانین توزیع ارائه می شود. در نهایت توانایی روش پیشنهادی برای رتبه بندی و قوانین توزیع بر اساس داده های شبیه سازی شده در یک مطالعه موردی درباره قوانین توزیع در یک محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر موردتحلیل و بررسی قرار می گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تئوری خاکستری، تحلیل رابطه خاکستری، تاپسیس، قوانین توزیع امکانات

عنوان انگلیسی A multi-criteria group decision-making model based on interval TOPSIS and grey theory for solving the distribution rules problem
چکیده انگلیسی مقاله Selecting the dispatcher is a multi-criteria decision problem which it will strongly affect the performance of the production system. However, the options and criteria are not clear. They cannot be represented by numerical values. To deal with the complexity of these decision problems using a combination of approaches is necessary. So in this paper, a new group decision-making method is presented based on a grey theory, grey relational analysis (GRA) and TOPSIS concepts to select the distribution rules. Finally, an application example from the literature in the flexible environment is presented and considered in order to show the performance of the presented model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Grey theory, GRA, TOPSIS, Distribution rules

نویسندگان مقاله لیلا مختاری | Leila Mokhtari
Islamic Azad University, South Tehran Branch
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

رضا توکلی مقدم | Reza Tavakkoli-Moghaddam
University of Tehran, College of Engineering
دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی

سید میثم موسوی | Meysam Mousavi
Shahed University,Faculty of Engineering
دانشگاه شاهد، دانشکده فنی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها