یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تلفیق نظریه بازی ها با کارت امتیازی متوازن پویای سازمان جهت کسب بهترین سناریوپیشنهادی (مطالعه موردی: شرکت اندیشه ایمنی خودرو)
چکیده فارسی مقاله در دهه های اخیر یکی از موضوعاتی که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحبنظران متعدد گزارش ها و مقالات زیادی پیرامون آن نوشته اند، مربوط به بحث مدیریت عملکرد سازمانی می باشد. امروزه کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد محبوب برای اندازه گیری عملکرد جنبه های مختلف سازمان به شمار می رود. اما این روش علیرغم داشتن قواید بسیار محدودیت هایی نیز دارد. با تلفیق پویایی سیستم ها به کارت امتیازی متوازن به توانایی کسب شناخت از شاخص های کلیدی عملکرد و رفتار سازمان دست پیدا می کنیم که منجر به یادگیری سازمانی می شود و سایر ضعف های آن را مرتفع می سازد. در پایان پس از بدست آمدن مدل پویای کارت امتیازی متوازن، با استفاده از روش تشوری بازی ها و بهره گیری از مدل مذکور و بهره گیری از نرم افزار برنامه ریزی خطی لینگو به کسب بهترین ترکیب استراتژی از بین استراتژی های مختلف مد نظر در هر کدام از وجوه کارت امتیازی متوازن سازمان در یک بازی گروه چهار نفره می رسیم، که هر وجه نمایانگر یک بازیکن است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، پویایی سیستم های تئوری بازی ها، ارزش شاپلی

عنوان انگلیسی The combination of game theory with balanced scorecard to obtain the best scenario (case study: Andishe company)
چکیده انگلیسی مقاله In recent decades, one of issues that a wide range of fields and numerous experts have been written many reports and articles about it, is Enterprise performance management. Nowadays, Balanced Scorecard is a popular performance evaluation system to measure various aspects of organization. However, despite having a lot benefit of this approach, there are some limitations. By Integrating balanced scorecard and system dynamics, we would be able to identify key performance indicators that leads to organizational learning and resolve other weaknesses of it. After obtaining the dynamic model of balanced scorecard, by using game theory and utilization of this model, we obtain the best strategy combination from various strategies considered in every aspects of the Balanced Scorecard, in a game with four players, that each aspect represents a player.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله performance evaluation, balanced scorecard, dynamic systems, game theory, the Shapley value

نویسندگان مقاله علی محمد احمدوند | Ali Mohammad Ahmadvand
دانشگاه امام حسین

محمد گلابیان | Mohammad Golabian
مؤسسه آموزش عالي ایوانكي

سید مجتبی کاوسی داودی | Mojtaba Kavoosi davoodi
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

عباس رئیسی | Abbas Raeisi
مؤسسه آموزش عالي ایوانكي


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها