یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی امکان سنجی فنی و اقتصادی فناوری دیش استرلینگ خورشیدی در ایران
چکیده فارسی مقاله امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، بارانهای اسیدی، گرمایش جهانی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است.در مقاله حاضر امکانسنجی فنی و اقتصادی این تکنولوژی در کشور ایران با استفاده از نرم افزار SAM مورد بررسی قرار خواهد گرفت، برای توسعه تکنولوژی دیش استرلینگ خورشیدی نیز، استفاده از تکنولوژی دیش استرلینگ خورشیدی به عنوان منبعی برای نیروگاه های تولید هم زمان را پیشنهاد می دهیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فناوری دیش استرلینگ خورشیدی، بررسی فنی و اقتصادی، SAM، تولید هم زمان

عنوان انگلیسی Technical and economic feasibility of solar Stirling dish technology in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Today, the crisis of political, economic and sustainability issues such as limited reserves of fossil, environmental concerns, acid rain, global warming, congestion, population, economic growth and feed intake are universal to the extent of all, scientists think it is right to find a suitable solution to solve the world's energy problems, especially environmental crises, have been engaged. This paper describes the technical and economic feasibility of this technology in the country will be assessed using the SAM softwar, For solar Stirling dish technology development, solar Stirling dish technology as a resource for plants at the same time offer
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Solar Stirling dish technology, technical and economic studies, SAM ,Combined heat and power

نویسندگان مقاله داود فدائی | Davoud Fadaei
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عباس رئیسی | Abbas Raissi
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد نجارتبار | Mohammad Najjartabar
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها