یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه ی مدل جدید مکان یابی - مسیریابی سه سطحی با ریسک اختلال
چکیده فارسی مقاله یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت های توزیع، طراحی شبکه تولید - توزیع است. در این مقاله، دو مساله طراحی شبکه های توزیع یعنی مکانیابی مراکز توزیع (تسهیلات) و مسیریایی وسایل حمل و نقل توامان تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده است. مساله مورد بررسی شامل تعدادی مراکز تامین در مکان های مشخص، تعدادی مراکز تولید - توزیع در مکان های کاندید، و در نهایت مراکز مشتری می باشد. به منظور واقعی تر کردن مساله، ریسک اختلال شامل تحریم شدن تامین کنندگان خرابی تجهیزات بخش تولید و خوایی وسایل نقلیه مرکز تولید - توزیع در نظر گرفته شده است. هدف مدل پیشنهادی، مینیمم کردن کل هزینه های سالانه مکانیابی - مسیریابی و نیز هزینه اختلال در شبکه می باشد. در ادامه جهت نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی مثال عددی با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 24٫1 اجرا و خروجی های مدل شامل تعداد و مکان بهینه مراکز تولید - توزیع، تخصیص مشتریان به هر مرکز و برنامه ریزی مسیر توزیع و حمل و نقل به مشتریان نمایش داده شده اند. در نهایت رویپارامترهای حساس مدل تحلیل حساسیت صورت گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طراحی شبکه توزیع، مساله مکانیابی - مسیریابی، مدیریت ریسکه ریسک اختلال.

عنوان انگلیسی A new model for three-echelon location-routing problem with disruption risk
چکیده انگلیسی مقاله Production-distribution network designing is one of the most important issues of distribution companies. In this paper, two basic problems including distribution networks designing (i.e. locate the distribution centers (facilities)) and transportation vehicles routing have considered simultaneously under uncertainty conditions. The study includes a number of supply centers at certain locations, a number of production- distribution centers at candidate locations and ultimately customer centers. To make it more realistic, disruption risk with boycott of suppliers, equipment failures of manufacture sector and transportation vehicle failures of production-distribution center has considered. The purpose of proposed model is to minimize the total annual costs of location-routing as well as disruption costs in the network. In the following, numerical example was applied using Gams software version 1.24 to indicate the effectiveness of the proposed model and then model outputs including the number and optimal location of production-distribution centers, allocation of customers to each center and distribution- transportation route planning have been shown to customers. Finally, sensitivity analysis has conducted on sensitive parameters.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Distribution network design, Location-routing problem, Risk management, Disruption risk.

نویسندگان مقاله روزیتا دقیق | Rozita daghigh
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

علی بزرگی امیری | Ali Bozorgi-Amiri
College of Engineering, University of Tehran
پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها