یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک روش اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش بر مبنای روش TOPSIS ومقایسه آن با روش DEA
چکیده فارسی مقاله در دنیای کسب و کار رقابت به طور قابل توجهی در حال افزایش می باشد و دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای داشتن یک سیستم مدیریت دانش خوب، یک سازمان بایستی یک زیرساخت تکنولوژی اطلاعات، یک سیستم مدیریت دانش و برنامه های منظم آموزشی به منظور ارتقای مستمر دانش و مهارت کارکنان، سرمایه گذاری کند. بنابراین لازمست که سازمان به ارزیابی عملکرد مدیریت دانش خود با استفاده از یک سیستم ارزیابی عملکرد قابل اطمینان بپردازد. در این مقاله به ارزیابی عملکرد 19 موسسه آموزشی با استفاده از روش تاپسیس پرداخته شده است و نتایج حاصل با روش تحلیل پوششی داده ها مقایسه شده اند. نتایج بیانگر پراکندگی کمتر خروجی روش تاپسیس است وهمچنین حدود 58 موسسات در هر دو روش دارای رتبه عملکردی یکسانی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت دانش اندازه گیری عملکرد، تاپسیس، تحلیل پوششی داده ها۔

عنوان انگلیسی Presenting a TOPSIS-Based Performance Measurement Method and Comparing with DEA
چکیده انگلیسی مقاله In this world of businesses, the competition between companies has significantly increased. Knowledge has special importance for companies as a strategic source and key competency. In order to have a good knowledge management system, companies should invest on an information technology infrastructure, knowledge management system, and regular training programs. So, it seems necessary for the companies to measure their knowledge management performance with a reliable performance measurement method. In this paper, the performance of 19 academic institutes have been measured and ranked with TOPSIS method for the first time and the results are compared with that of DEA method. The results represent less dispersion of TOPSIS outputs and about 58% of institutes have the same rank using both methods
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge Management, Performance Measurement, TOPSIS, Data Envelopment Analysis

نویسندگان مقاله الهام قاسمی | Elham Ghasemi
K.N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عبدالله آقایی | Abdollah Aghaie
K.N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها