یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین از لحاظ کیفیت (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی کاله)
چکیده فارسی مقاله هدف این رسالهی، اراتهی مدلی یکپارچه و فراگیر برای زنجیره های تأمین می باشد که در آن به هر دو فاکتور کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این رساله، ضمن توجه لازم به عمر دو بعد هزینه و کیفیت که به صورت جامع در نظر گرفته شده اند، سعی شده است تا خود زنجیره تأمینی به کاربرد یا دست کم با کوچکترین بومی سازی در زنجیره های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیرهی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین کننده، تولید کننده، توزیع کننده و مشتری فرموله شده است زنجیره تامل هزینه های ملموس و غیر ملموس می باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین کنندگان، کیفیت تولید کننده و کیفیت توزیع کنندگان در نظر گرفته شده است. تقاضا غیرقطعی می باشد. مدل دوصدقهی پیشنهادی با نرم افزار GAMS راه حل روش پارامتریوزین) به یک مدل تک حدقه تبدیل شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این رساله، شرکت فرآورده های لبنی کاله به عنوان تولید کننده ی زنجیره تأمین در نظر گرفته می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره ی تامین تصادفی، برنامه ریزی، تابع چندهدفه، کیفیت، روش پارامتری (وزین)

عنوان انگلیسی Multi- objective stochastic supply chain modeling considering quality: case study in Kalleh Dairy Company
چکیده انگلیسی مقاله This thesis aims at presenting an integrated and comprehensive model which greatly pays attention to important key factors of the efficiency and effectiveness in the supply chain. In the thesis, besides noticing comprehensively both supply chain quality and cost, an appropriate and comprehensive design is considered for four echelon supply chain consists of several suppliers, one manufacturing plant, different distribution centers and customers and the proposed model are used in a real world and can be customized a little in order to be applicable for other supply chain. In the supply chain costs include both tangible costs and intangible costs. Supplier Quality manufacture quality and distribution center quality are also considered. The proposed bi-objective model in changed by parametric optimization into the one objective function and solved by an exact solver for a numerical example (a medium-sized problem) in the real condition. The computational results and the existed analysis represent the efficiency of the proposed model and the exact solution for small and medium-sized problems. IN this thesis, Kalleh Company as a manufacturer in supply chain is considered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stochastic supply chain, programing, Multi-objective, Quality, parametric optimization

نویسندگان مقاله نجمه زروک | Najmeh Zarook
Mazandaran University of Science & Technology
دانشگاه علوم و فنون مازندران

ایرج مهدوی | Iraj Mahdavi
Mazandaran University of Science & Technology
دانشگاه علوم و فنون مازندران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها