یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تبلیغات و قیمت گذاری اعضای زنجیره تأمین دو کانالی با رویکرد نظریه بازیهای دیفرانسلی
چکیده فارسی مقاله این مقاله به بررسی مسئله تبلیغات و قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولید کننده و یک خرده فروش می پردازد. زنجیره تامین مورد بررسی شامل یک کانال مستقیم و یک کانال معمول خرده فروشی می باشد. به منظور تطابق بیشتر مسئله با دنیای واقعی، مدل سازی مسئله به صورت پویا انجام گرفته است. رویکرد تحلیل مسئله مورد بررسی، نظریه بازی دیفرانسیلی می باشد. در این مقاله تعادل نش بازخوردی برای هریک از بازیکنان به دست آمده است. بمنظور ارزیابی اثر تبلیغات محلی رقیب بر استراتژی های تعادلی اعضای زنجیره و همچنین توصیف رفتار تولیدکننده و خرده فروش در طول زمان، تجزیه و تحلیل حساسیت این پارامتر در توابع فروش هر دو کانال به کاهش حجم تبلیغات، کاهش قیمت و همچنین ، انجام گردید. با توجه به نتایج محاسبات، افزایش اثرگذاری تبلیغات هریک از اعضای زنجیره کاهش پایدار فروش اعضای زنجیره در هر دو کانال مستقیم و خرده فروشی منجر میشود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Dual channel supply chain members advertising and pricing with differential game theory approach
چکیده انگلیسی مقاله This paper examines advertising and pricing problem in a two-level supply chain consisting of one manufacturer and one retailer. Supply chain consisting of a direct channel and a traditional retailer channel. In order to more realistically adaptation, modeling is done dynamically. Analysis approach of problem is based on differential game theory. In this paper, a feedback Nash equilibrium is obtained for each of the players. To evaluate the effect of competitors local advertising strategies on the chain members. To evaluate the effect of competitors local advertising strategies on the chain members and describe the behavior of manufacturer and retailers over time, the parameter sensitivity analysis was performed on the sales functions in both channels. According to the results, increasing the effectiveness of competitor’s advertising, leads to a lower advertising effort, channel prices and lower sales in the steady state through the online and retail channels of supply chain for all members
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dynamic advertising, Dynamic pricing, Differential games, Feedback Nash Equilibrium

نویسندگان مقاله ابوالقاسم رحمانی | Abolghasem Rahmani
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

سید رضا حجازی | Reza Hejazi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتضی راستی برزکی | Morteza Rasti barzoki
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها