یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی کاربرد تئوری صف در بهینه سازی زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با سیاست سفارش دهی (۱ , ۵-S) و افزایش رضایت مشتریان
چکیده فارسی مقاله استفاده از تئوری صف در بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی، جایگاه خاصی در ادبیات موجودی کالای قاسد شدنی دارد. با این وجود، حجم کمی از مقالات در این حوزه به بررسی سیاست سفارش دهی (1, 5-5) و افزایش رضایت مشتریان پرداخته اند. در این مقاله از مبانی نظریه صف برای بهینه سازی سیستم کنترل موجودی و افزایش رضایت مشتریان در زنجیره تأمین دو سطحی کالاهای فاسد شدنی استفاده شده است. زنجیره شامل یک تأمین کننده و یک تولید کننده است. مشتریان بر اساس فرآیند پواسون وارد سیستم شده و برای دریافت محصول در صف قرار می گیرند. برای تکمیل موجودی انبار تولید کننده از سیاست سفارش دهیموجودی پایه استفاده شده و مدت زمان تولید محصوالو زمان تحویل سفارش دارای توزیع نماییهستند. هدف، تعیین مقادیر بهینه ظرفیت انبار تولید کننده و محل انتظار مشتریان با کمینه کردن هزینه های گل زنجیره است. بدین منظور، با بررسی شرایط زنجیره در حالت پایدار و بدست آوردن معادلات تعادلی، معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم محاسبه شده و مدل ریاضی توسعه می یابد. برای حل مدل پیشنهادی از روش جستجری مستقیم استفاده شده و آنالیز حساسیت مدل با بررسی مثال عددیصورت گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظریه صف، زنجیره تأمین کالای فاسد شدتی ، سیاست سفارش دهی (1، 5-5)، رضایت مشتری

عنوان انگلیسی Applying Queuing Theory to Optimize Perishable Products Supply Chain with (S-1,S) Ordering Policyand Increasing Customers Satisfaction
چکیده انگلیسی مقاله Applying queuing theory to optimize inventory control systems is an important field in the literature of perishable inventory systems. However, a few studies have considered it with (S-1,S) ordering policy and customer satisfaction. In this paper, queuing theory is used to optimize inventory control system and to increase customer satisfaction in a two-stage supply chain of perishable products with exponential life time. The supply chain consists of a manufacturer and a supplier. Customers arrive at the manufacturer according to a Poisson process. Manufacturer uses (S-1,S)ordering policy for stock replenishment. Lead time and processing timeareexponentially distributed. The aim is to determine the optimal values of manufacturer’s storage capacity and waiting room capacity. Therefore, the supply chain is modeled as a queuing system. After deriving steady state equations, system performance measures are calculated and a mathematical model is developed to minimize total cost. Optimal solutions are obtained by enumeration and direct search techniques. The sensitivity analysis of the model is performed by a numerical example.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Queuing Theory, Supply Chain, Perishable product,(S-1,S) ordering policy, customer satisfaction

نویسندگان مقاله طاهره هاشمی | Tahereh Hashemi
دانشگاه علم و صنعت ایران

ابراهیم تیموري | Ebrahim Teimoury
دانشگاه علم و صنعت ایران

فریبرز جولاي | Fariborz Jolai
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها