یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اولویت بندی صنایع انرژی بر استان فارس به منظور پیاده سازی سیستمهای مدیریتانرژی با استفاده از روش PROMETHEE
چکیده فارسی مقاله در جوامع صنعتی، تأمین انرژی کارا و استفاده منطقی از انرژی، از شرایط اولیه برای توسعه اقتصادی است. سیستم مدیریت انرژی ابزاری است که سازمان ها توسط آن، سیستم ها و فرآیندهای لازم را برای دستیابی به کنترل عملیاتی و بهبود مستمر عملکرد انرژی ایجاد می کنند. برای پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی بعد از درک ضرورت آن یکی از مهمترین اقدامات، شناسایی و اولویت بندی صنایع به منظور پیاده سازی این سیستم ها است که اکثر کشورها در ابتدا روی صنایع انرژی بر تمرکز می کنند، در این مقاله ابتدا وضعیت مصرف انرژی صنایع استان فارس را بررسی کرده و 12 کارگاه را به عنوان شرکت های انرژی بر استان فارس انتخاب می کنیم. سپس روش PROMETHEE را معرفی و در ادامه شرکت های انرژی بر استان فارس را به منظور پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی، با این روش اولویت بندی می کنیم. در انتها این 12 شرکت را در 4 گروه با درجه اهمیتهای متفاوتبرای پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی، دسته بندی خواهیم کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم های مدیریت انرژی، پرمتی، مصرف انرژی، اولویت بندی

عنوان انگلیسی Prioritizing Fars Energy-Intensive Industries to Impelement Energy Management Systems using PROMETHEE
چکیده انگلیسی مقاله In industrialized societies, the effective energy supply and rational use of energy are primary conditions for economic development. Energy management systems (EnMSs) are a means by which organisations establish the systems and processes necessary to achieve operational control and continual improvement of energy performance. After understanding it’s necessity, one of most important steps in implementation of EnMSs is to identify and prioritize industries to implement these systems. Most countries initially concentrate on energy-intensive consuming companies. In this paper we surveyed the situation of energy consumption in Fars industries and 12 workshops were choosen as energy-intensive consuming companies of Fars. Then we would become familiar with PROMETHEE methods and prioritize Fars energy-intensive consuming companies, with this method to implement EnMSs. Finally categorize these 12 companies in 4 groups with different degrees of importance to implement EnMSs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Energy Management Systems, PROMETHEE, Energy Consumption, Prioritizing

نویسندگان مقاله علیرضا مختار | Alireza Mokhtar
Shiraz University of Technology
دانشگاه صنعتی شیراز

مصطفی انصاری | Mostafa Ansari
Shiraz University of Technology
دانشگاه صنعتی شیراز

مسعود انصاری | Masoud Ansariنشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها