یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بکارگیری روش تاپسیس فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعدادمطالعه ی موردی : دانشگاه خوارزمی تهران)
چکیده فارسی مقاله هدف از این پژوهش بکارگیری روش تاپسیس فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد های علمی در دانشگاه است. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه ای با 6 بعد و 35 زیر شاخص بوده است. جامعه آماری پاسخ دهنده به این پرسشنامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بوده که براساس جدول مورگان 214 دانشجو بصورت تصادفی برای پاسخگویی انتخاب شد و در نهایت 188 پرسشنامه جمع آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ی جمع آوری شده تکنیک تاپسیس قازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری این تکنیک جو پژوهشی دانشگاه را به عنوان مهمترین بعد و حمایت هایپژوهشی را به عنوان مهمترین زیر شاخص معرفی کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استعداد، مدیریت استعداد، تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، تاپسیس فازی، دانشگاه ها

عنوان انگلیسی Identification and Ranking Influential Factors on Talent Management Using FUZZY TOPSIS Technique (Case Study: Kharazmi University)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is to identify and rank the influencing factors on talent management to manage the academic talents in university. The tools Data Gathering was questionnaire. The questionnaire has 6 main dimension and 35 sub-criteria. Statistical population was all students of master and according to the Morgan chart 214 people selected randomly to answer the questions and finally 188 questionnaires were gathered. To analyze the collected data the FUZZY TOPSIS Technique was used. The results obtained from this technique indicated the Research climate as the most important dimension and the Availability of research support as the most important sub-criteria
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Talent, Talent management, Multi-criteria decision making (MCDM), FUZZY TOPSIS, Universities

نویسندگان مقاله مهرنوش محمودی | Mehrnoush Mahmoudi
Kharazmi University of Tehran
دانشگاه خوارزمی تهران

دکترمحمدعلی سبحان اللهی | Sobhan Allahi Mohammad Ali
Kharazmi University of Tehran
دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر نسیم غنبرطهرانی | Nasim Ghanbar Tehrani
Kharazmi University of Tehran
دانشگاه خوارزمی تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها