یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلی برای دسته بندی مشتریان صنعت بیمه خودرو
چکیده فارسی مقاله امروزه با شدت گرفتن رقابت میان شرکتها، شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم. بنابراین حفظ مشتریان و گسترش روابط با آنها جزو اهداف اصلی بازاریابی شدهاست. ظهور انبار دادهها با قابلیت ذخیرهسازی و آنالیز حجم عظیم، این امکان را برای سازمانها فراهم کرده که پیشبینی بهتری از مشتریان خود داشته باشند و در نتیجه در روابط خود با مشتریان و بازاریابی کالا برای آنها تفاوت قائل شود. این عمل سازمانها را قادر میسازد تا استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری بهتری داشته باشند. این عمل در صنایع خدماتی مانند صنعت بیمه به طور موثرتری خود را نشان میدهد چرا که با افزایش روند خصوصی سازی و رقابت میان شرکتها، صنایع بیمه باید با تجزیه و تحلیل و درک رفتار مشتریان و ویژگیهای آنها، یک استراتژی رقابتی موثر اتخاذ کنند تا با استفاده از آن بتوانند مشتریان بالقوه را جذب و حفظ کرده و ارزش مشتری را حداکثر نمایند. - که شرکت بیمه را قادر می ، در این پژوهش مدلی برای دستهبندی مشتریان بیمه با استفاده از مارکوف پنهان پیشنهاد شده است ، سازد تا مشتریان خود را به صورت دینامیکی بخشبندی کرده و از طریق آن بتوانند به یک رفتار خرید طولانی مدت از مشتری دست پیدا کند. با استفاده از این مدل، صنعت بیمه میتواند به طور بهینهتری روی مشتریان خود سرمایهگذاری کرده و با تلاش در بدست آوردن مشتریان سودده، میزان بهرهوری خود را افزایش دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی، دسته بندی، مدل مارکوف پنهان

عنوان انگلیسی CRM and calculation of an insurance customer lifetime value with markov chain
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays by increasing in the competition intensity among companies,concentration on relationships has replaced focusing on conventional marketing trades. Consequently, retaining customers and expanding relationships with them have become the primary objective of marketing actions. One of the service industries in which the importance of customer-oriented approaches in its marketing efforts has been completely understood is the insurance industry. The aim of this study is to present a model in order to help the industry to evaluate the profitability of the customers more accurately. Using this model can help the insurance industry to make investments on its customers more optimally. By acquiring customers that are more valuable the productivity of the industry will increase. In this study, a specific type of Hidden Markov Model (HMM) is introduced for customer classification. Using the mentioned Markov model, we then estimate the lifetime values of customers. In implementing the model, the data of a real case study, the Asia insurance industry, are used. According to the model, the customers are classified through HMM and their stationary probabilities are calculated. Using the number of transitions and the stationary probabilities, then the transition matrices are obtained. Finally, using the Markov chain, we calculate the customers’ CLV for each class of customers
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Customer Relationship Management, Data Mining, Classification, Hidden Markov Model

نویسندگان مقاله امیر البدوی | Amir Albadvi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

رکسانا نجف زاده | Roxana Najafzadeh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها