یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی تسهیلات حیاتی در زمان بحران (مطالعه موردی: بحران زلزله در شهر تهران)
چکیده فارسی مقاله ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی سریع و به موقع و نیز کاهش میزان مرگ و میر در زمان بحران، نیازمند وجود یک سیستم ارتباط مخابراتی مطمئن و پایدار و عکس العمل سریع در مقابل بحران ما می باشد. بر این اساس، در این مقاله با مکان یابی بیمارستان ها و نقاط انتقال و نیز دکل های مخابراتی، دو نیاز حیاتی و اساسی انسان در زمان بحران یعنی فوریتهای پزشکی و پوشش مخابراتی در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر، تصمیم گیرندگان حوزه بهداشت و درمان بر توجه به سیستم ترباز کشوری مبنی بر تقسیم بندی مصدومان در زمان حادثه ها در برنامه ریزی های کلان، تاکید دارند. لذا مسئله به گونه ای مدلسازی شده که مصدومان حادثه با تریاز مخصوص، در زمان مشخص و مرتبط به همان تریاژ به بیمارستان ها با به تیم های پرستاری حاضر در نقاط انتقال برسند. مسئله مذکور به صورت یک مدل دو هدفه ارائه شده که تابع حدف اول مربوط به کمیته کردن تقاضا در زمان مربوط به مراقبتهای بهداشتی و درمانی و تابع هدف دوم در خصوص حداکثر کردن پوشش مخابراتی می باشد که برای حل مدل نیز از روش محدودیت اپسیلون اصلاح شده استفاده شده است. در نهایت، مطالعه موردی در شهر تهران در خصوص بحران زلزله مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد، با تغییر تعداد نقاط انتقال از 3 به مه بهبود 22 درصدی در تابع هدف اول و هم چنین با افزایش تعداد دکل های مخابراتی از 20 به 20، 27 درصد بر پوشش مخابراتی افزوده شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بحران، فوریتهای پزشکی، پوشش مخابراتی، تهران، زلزله.

عنوان انگلیسی Location of critical facilities in times of disaster
چکیده انگلیسی مقاله Presenting fast and on time healthcare delivery and also reducing mortality in disaster, are requirement of reliable and stable communication system for quick reaction in the disaster. For this purpose, in this paper the hospitals and the transfer points and telecom towers in the disaster, as human vital needs namely the emergency medical service and telecommunications covering, have been located..The mentioned problem has been modeled as two objectives model such that the first objective is minimizing the demand in time on the health care and the second objective is maximizing of the telecommunication covering. Epsilon constraint method is used. Finally, the mentioned model has been also applied for city of Tehran as case study, whereas the results show that changing the number of transfer points from three to six improve 22 percent of first objective function, as well as 27 percent telecommunication covering have been added by increasing the number of telecommunication towers from 20 to 30.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Disaster, Timely health care, Telecommunication covering, Tehran, Earthquake

نویسندگان مقاله احمد محمدي | Ahmad Mohammadi
دانشگاه علم و صنعت ایران

جمال نهفتی کهنه | Jamal Nahofti Kohne
دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید یعقوبی | Saeed Yaghoubi
دانشگاه علم و صنعت ایران

امیر خسروجردي | Amir Khosrojerdi
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها