یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی توسعه یافته مبتنی بر مدل پذیرش فناوری جهت منطبق سازی شبکه های اجتماعی در ایران
چکیده فارسی مقاله در طی سال های اخیر تعداد کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر و افزایش یافته است. این شبکه های اجتماعی با تمام مزیت هایی که دارند در صورت عدم توجه و برنامه ریزی کنن، دارای معایب فرهنگی زیادی می باشند. در کنار افزایش تعداد کاربران شبکه های اجتماعی پایین آمدن سن ورود جوانان و نوجوانان به این شبکه های اجتماعی، یکی از مشکلات جدی در این زمینه است که لزوم فرهنگ سازی و منطبق سازی این شبکه ها را با شرایط فرهنگی، مذهبی و بومی ایران دوچندان می کند. از طرفی برای پذیرش این نوع فناوری ماه مدل های پذیرش فناوری خاصی طراحی شده، که طراحان با در نظر گرفتن رفتار و نگرش انسان ها، به ایجاد این مدل ها پرداخته اند. به دلیل اینکه کشور ایران دارای شرایط فرهنگی، مذهبی و بومی متفاوت از نظام های لیبرالیسم مربی است، اصلاحاتی در رابطه با مدل های پذیرش فناوری در ایران ضروری است. در این مقاله، مدلی توسعه یافته مبتنی بر مدل پذیرش فناوری برای پذیرش شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و مذهبی و بومی ایران ارائه و سپس برای اعتبار سنجی مدل از ابزار پرسشنامه و کار پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که مدل ارائه شده کارایی خوبی دارد و می توان برای منطبق سازی شبکه های اجتماعی استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبکه های اجتماعی، مدل پذیرش فناوری، منطبق سازی، پرسشنامه

عنوان انگلیسی A developed technology acceptance model to synchronization of social networks for Iran
چکیده انگلیسی مقاله In recent years a number of Iranian users of social networks like Facebook, Twitter, etc. has increased. With all the advantages that these social networks are the lack of overall planning, cultural disadvantages are many .Along with the increasing number of users of social networks, come down to the young age of social networking, one of the serious problems in this area,the importance of culture and comply with the requirements of these networks are cultural, religious and native Iran increases. On the other hand, to embrace this kind of technology, specifically designed technology acceptance models, which are designed keeping in mind the behavior and attitudes of people have tried to create these models .Because Iran has cultural, religious and other indigenous systems of Western liberalism, reform is necessary in relation to the Technology Acceptance Model. In this paper, we developed a model based on the technology acceptance model for the adoption of social networks, taking into account cultural and religious conditions and is native to Iran. Then, for model validation of questionnaire and survey work is used. The results show that the proposed model works well and can be used for synchronization of social networks
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Social networks, Technology Acceptance Model, Synchronization, Questionnaire

نویسندگان مقاله احمد محمدي | Ahmad Mohammadi
دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید یعقوبی | Saeed Yaghoubi
دانشگاه علم و صنعت ایران

جمال نهفتی کهنه | Jamal Nahofti Kohne
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها