یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی جایگاه مدیریت دانش در حیطه های علمی با استفاده از روش ها و مفاهیم علم سنجی
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق دانش مدیریت دانش به عنوان حوزه ای میان رشته ای مورد بررسی قرار گرفته است و در پی پاسخ به این سوال هستیم که مدیریت دانش چه جایگاهی در حوزه های مختلف علمی دارد و در چه حیطه علمی می گنجد. در این پژوهش حدود 40000 سند علمی که یکی از کلید واژه های آن مدیریت دانش بوده است در پایگاه علمی اسکوپوس انتخاب شده است و در هر کدام از حیطه های علمی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه در این تحقیق مدیریت دانش به عنوان یک حیطه علمی ، بیشترین قرابت از منظر حوزه دانشی و میزان پژوش ها را با حیطه های علمی علوم کامپیوتر ، مدیریت و بازرگانی و علوم مهندسی داشته است. در این تحقیق ترسیم نمودارها و عراقها بوسیله نرم افزار excel و R انجام گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت دانش، نقشه دانش، علم سنجی ، بین رشته ای

عنوان انگلیسی Knowledge management position in the areas of Academic disciplines using scientometric methods and concepts
چکیده انگلیسی مقاله In this research, the knowledge management as an interdisciplinary field has been studied and we seek to answer the question: What is the relationship between knowledge management and the different disciplines? In this study, about 40,000 scientific evidence that knowledge management is one of the keywords in the Scopus database selected and analyzed in various Disciplines. As a result of this research, knowledge management as an academic field, has most relevant to the fields of computer science, management science, business and engineering in aspect of the Size of research. In this Research, drawing charts and graphs, is done by excel and R softwares.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Knowledge management, knowledge mapping, scientometrics, interdisciplinary

نویسندگان مقاله حیدر نجفی | Heidar Najafi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد اقدسی | Mohammad Aghdassi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها