یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی کمینه سازی مجموع زمانهای تکمیل در مسئله زمان بندی ماشین های موازی با زمان هایآماده سازی و کارهای تقسیم پذیر
چکیده فارسی مقاله در این مقاله کمینه سازی مجموع زمان های تکمیل در مسئله زمان بندی ماشین های موازی یکسان با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی و کارهای تقسیم پذیر گسسته مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسئله فرض شده است که یک کار از تعدادی واحدهای کاری تشکیل شده است که این واحدهای کاری می توانند به صورت مستقل بر روی ماشین های موازی و به صورت همزمان پردازش شوند. هر یک از ماشین ها برای قبول کار جدید نیاز به راه اندازی دارد که زمان آن مستقل از توالی کارهاست. مسئله مورد بررسی از نظر پیچیدگی یک مسئله به شدتNp - hard می باشد. مسئله زمان بندی کارهای تقسیم پذیر گسسته با در نظر گرفتن زمان آماده سازی برای اولین بار در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و برای آن دو اصول غلبه و یک مدل ریاضی ارائه شده است. یک الگوریتم شاخه و گران بازگشتی نیز به منظور حل مسائل در ابعاد متوسط ارائه گردیده است. نتایج محاسباتی نشان داده است که مدل ریاضی و الگوریتم شاخه و گران ارائه شده، در مثال هایی با ابعاد واقعی کارایی و عملکرد خوبی دارند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی ماشین های موازی، کارهای تقسیم پذیر، مدل ریاضی، الگوریتم شاخه و کران

عنوان انگلیسی Minimaizing Total Completion Time in Parallel Machines Scheduling Problem with Setup Times and Splitting Jobs
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, minimizing total completion time in an identical parallel machine scheduling problem by setup times and splitting jobs has been investigated. In this problem, each job has some unit-jobs that can simultaneously and independently processed on identical parallel machine. In this problem, each of machines needes independent setup time for accept new job. This problem in terms of complexity is strongly Np-hard. In this study we develop several dominance properties and one mathematical modeling and one branch and bound algorithm. Computational experiments are performed on randomly generated test problems and results show that the suggested algorithm solves problems of moderate sizes in a reasonable amount of computation time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله parallel machine scheduling, splitting jobs, mathematical modeling, branch and bound algorithm

نویسندگان مقاله حسین ساجدی | Hossein Sajedi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

قاسم مصلحی | Ghasem Moslehi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

دانیال خراسانیان | Danial Khorasanian
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها